Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

01/06/2017

Ngày 07/10/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành kê hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Cuộc thi nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, tập trung tuyên truyền các địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình nổi bật trong giảm nghèo bền vững, những gương điển hình, kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt công tác trợ giúp cho người nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng. 

Bên cạnh đó, Cuộc thi còn ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, tập thể, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền về giảm nghèo; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo. Huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là người nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo và đưa ra đề xuất những ý tưởng, giải pháp thiết thực, hiệu quả theo hướng quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn lực cho công tác giảm nghèo.

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Xem