Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Điều kiện được công nhận là chứng chỉ đào tạo nghề

22/12/2016

Ông Bùi Việt Kiên - Tỉnh Ninh Thuận hỏi: Tôi xin hỏi, cụm từ “sơ cấp nghề” và quy định về thời gian học nghề mới xuất hiện trong Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 hay đã có trước đó? Theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 của Luật Giáo dục số 11/1998/QH10 và Khoản 1, Điều 18 của Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 9/1/2001 của Chính phủ hướng dẫn về dạy nghề ngắn hạn dưới một năm, thì các chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng nhận bồi dưỡng… do các cơ quan Trung ương cấp trong thời gian 2001-2005 có được xem là chứng chỉ đào tạo nghề không? Khi ký kết hợp đồng lao động làm việc trong cơ quan Nhà nước (thời điểm năm 2001) thì những chứng chỉ, chứng nhận nêu trên có được xem là đủ trình độ sơ cấp để tính hệ số lương sơ cấp hay không?

  Vấn đề này, Bộ LĐTBXH trả lời như sau:     

  1. Về trình độ sơ cấp nghề, thời gian học nghề trình độ sơ cấp nghề, chứng chỉ sơ cấp nghề:

 Về trình độ sơ cấp nghề: Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 quy định: dạy nghề có ba trình độ đào tạo là sơ cấp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề (Điều 6).

 Thời gian học nghề trình độ sơ cấp nghề: Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 quy định: dạy nghề trình độ sơ cấp được thực hiện từ ba tháng đến dưới một năm đói với người có trình độ học vấn, sức khỏe phù hợp với nghề cần học (Điều 11).

 Chứng chỉ sơ cấp nghề: Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 quy định: Người học nghề học hết chương trình sơ cấp có đủ điều kiện thì được dự kiểm tra, nếu đạt yêu cầu thì được người đứng đầu trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề có đăng ký dạy nghề trình độ sơ cấp, doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ khác, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học, cơ sở giáo dục khác có đăng ký dạy nghề trình độ sơ cấp cấp chứng chỉ sơ cấp nghề (Điều 16).

Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2007 và hiện nay đã hết hiệu lực.

2. Về dạy nghề ngắn hạn, chứng chỉ nghề

Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề quy định: dạy nghề ngắn hạn thực hiện dưới một năm tại trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề độc lập hoặc gắn với cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cơ sở giáo dục khác (Điều 18) và Giám đốc trung tâm dạy nghề, hiệu trưởng trường dạy nghề và các cơ sở có đăng ký dạy nghề, hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học có đăng ký dạy nghề ngắn hạn theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được cấp chứng chỉ nghề cho người hoàn thành khóa học nghề theo mục tiêu, nội dung, chương trình có giới hạn (Điều 23).

Xem