Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Rút ngắn giờ làm việc trước khi nghỉ hưu có bị trừ lương?

12/09/2016

Ông Nguyễn Xuân Sơn hỏi: Tháng 8/2016 tôi đủ 59 tuổi, vậy thời gian trước khi nghỉ chế độ hưu tôi có được rút ngắn thời giờ làm việc trong ngày nhưng vẫn hưởng đủ lương không? Nếu được thì thời gian rút ngắn là bao nhiêu?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 166 Bộ luật Lao động quy định, năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể thời gian rút ngắn (để người sử dụng lao động chủ động) và cũng không quy định bắt buộc phải trả lương đối với thời gian làm việc được rút ngắn này, trừ trường hợp đặc biệt áp dụng cho người cao tuổi được quy định tại Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, “Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 1 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu được tính vào giờ làm việc”. Quy định tại Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP áp dụng cho người còn làm việc sau tuổi nghỉ hưu, nhưng chưa nghỉ hưu.

Nếu ông Nguyễn Xuân Sơn nghỉ hưu đúng tuổi như nêu tại câu hỏi thì khi áp dụng quy định tại Khoản 3, Điều 166 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí cụ thể khoảng thời giờ làm việc được rút ngắn.

Xem