Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo đăng ký tham dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016

27/07/2016

Vụ Tổ chức cán bộ đã ban hành Công văn số 2805/LĐTBXH-TCCB ngày 27/7/2016 về việc đăng ký tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016.

Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 29/6/2016, Bộ đã ban hành Công văn số 2418/LĐTBXH-TCCB, trong đó yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thông báo Kế hoạch (kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ Nội vụ) và Công văn số 2940/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016 đến công chức tại đơn vị để biết và đối chiều với quy định về đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn; trường hợp đáp ứng đủ yêu cầu và cơ cấu ngạch (Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp) của đơn vị thì chuẩn bị hồ sơ dự thi theo quy định.

Đến nay, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 3466/BNV-CCVC ngày 21/7/2016 thông báo chỉ tiêu nâng ngạch công chức của Bộ, gồm 30 chỉ tiêu Chuyên viên chính và 20 chỉ tiêu Chuyên viên cao cấp. Để kịp thời gian và đảm bảo thủ tục theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, đề nghị Thủ trường đơn vị xem xét, cử công chức đáp ứng đủ quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và cơ cấu ngạch của đơn vị. Cá nhân có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự thi (theo danh mục kèm theo). Văn bản của đơn vị và hồ sơ cá nhân gửi về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/8/2016 để Hội đồng nâng ngạch của Bộ xét, duyệt. Sau thời hạn này, Bộ không tiếp nhận văn bản và hồ sơ dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016/ Việc xét, cử dự thi nâng ngạch năm 2016 sẽ được thực hiện trên cơ sở cơ cấu ngạch của đơn vị và yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Danh mục hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 và Danh mục hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2016 tải tại đây.

Xem