Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chế độ tiêu chuẩn nghỉ hưu trước tuổi

05/07/2016

Ông Vũ Lâm Sơn - Hưng yên hỏi: Tôi sinh ngày 13/11/1963. Tôi tham gia quân đội từ tháng 4/1981 đến năm 1984, giữ quân hàm chuẩn úy chuyên nghiệp. Năm 1989, tôi chuyển ngành, sang công tác tại Công ty Lương thực Hưng Yên, chưa hưởng trợ cấp khi chuyển ngành. Năm 1998, tôi tiếp tục chuyển sang Công ty Thị chính Hưng Yên (nay là Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên). Tôi đóng BHXH bắt buộc từ tháng 4/1981 đến nay. Hiện, công ty đang có kế hoạch chuyển đổi cổ phần hóa nên tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi. Vậy, tôi có nằm trong chế độ nghỉ dôi dư hoặc nghỉ hưu trước tuổi không? Nếu nghỉ thì tính trợ cấp như thế nào? Mức lương hưu sau này tính như thế nào? Những năm công tác trong quân đội có được hưởng chế độ gì không?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

a.Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ thì người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty khi thực hiện cổ phần hóa được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998, gồm: người lao động đang làm việc (hoặc không có việc làm) tại thời điểm cổ phần hóa, công ty đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc. Người lao động dôi dư thuộc trường hợp nêu trên nếu có đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi đối với nam và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được nghỉ hưu trước tuổi và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi, được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi và hỗ trợ 01 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.
Trường hợp ông Vũ Lâm Sơn được tuyển dụng lần cuối cùng từ tháng 10/1998 (sau ngày 24/4/1998) vào Công ty Thị chính Hưng Yên (nay là Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên) và chưa đủ 55 tuổi nên không thuộc đối tượng người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi theo quy định nêu trên.

b.Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 4 Nghị định 63/2015/NĐ-CP nêu trên thì ông Sơn được tuyển dụng lần cuối cùng từ tháng 10/1998 (sau ngày 24/4/1998) vào Công ty Thị chính Hưng Yên (nay là Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên), khi Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên thực hiện cổ phần hóa và ông Sơn thuộc danh sách người lao động dôi dư tại thời điểm cổ phần hóa, công ty đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc làm, phải chấm dứt hợp đồng lao động thì ông Sơn được hưởng trợ cấp mất việc làm đối với thời gian ông làm việc tại Công ty Thị chính Hưng Yên và Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động.

c.Trường hợp ông Sơn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật theo Điều 37 của Bộ luật Lao động hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động thì ông Sơn được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc đối với thời gian ông làm việc tại Công ty Thị chính Hưng Yên và Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động.
Cách tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Xem