Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ký hợp đồng lao động

28/06/2016

Chị Nguyễn Hằng (Đồng Nai) hỏi: Tôi xin hỏi, các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách), Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách) và Kế toán trưởng tại công ty cổ phần có phải ký hợp đồng lao động không? Nếu ký thì ai là người đại diện Công ty để ký? Nếu không ký, vậy khi có tranh chấp hoặc cán bộ nghỉ việc thì có được giải quyết theo Bộ luật Lao động?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 15 của Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Theo quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp thì Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
Căn cứ quy định nêu trên thì chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu; các chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Hội đồng quản trị bầu, bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng theo Điều lệ công ty quy định, trường hợp ký hợp đồng lao động với các chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người quản lý quan trọng khác thì việc giải quyết các chế độ được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.
Xem