Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trợ cấp thôi việc

28/06/2016

Ông Hoàng Xuân Nghiêm - Quảng Trị hỏi: Ngày 20/7/1997, Ban Quản lý chợ Đông Hà ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với bà Dương Thị Xít, sinh ngày 5/6/1961. Bà Xít có thời gian làm việc tại Ban Quản lý chợ từ tháng 7/1996 đến tháng 6/2016 là 20 năm (tham gia BHXH được 19 năm 11 tháng; thiếu 1 tháng là tháng 8/2013 không tham gia BHXH do nghỉ ốm).

Căn cứ ngày tháng năm sinh của bà Xít thì đến ngày 5/6/2016 bà Xít hết tuổi lao động (đủ 55 tuổi đối với lao động nữ), tuy nhiên do bà Xít chỉ tham gia tham gia BHXH được 19 năm 11 tháng nên không đủ điều kiện để đơn vị ra quyết định nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH hiện hành. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho người lao động được hưởng chế độ hưu trí, Ban Quản lý chợ Đông Hà đã mời bà Xít thoả thuận kéo dài hợp đồng lao động cho hết tháng 7/2016 để đủ 20 năm tham gia BHXH, sau đó đơn vị thực hiện các thủ tục nghỉ hưu nhưng bà Xít không chấp thuận và xin chấm dứt hợp đồng lao động trong tháng 6/2016.
Với trường hợp này, nếu không thoả thuận được thời gian kéo dài thời hạn hợp đồng lao động đối với bà Xít và ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động thì Ban Quản lý chợ Đông Hà có phải thanh toán trợ cấp thôi việc đối với bà Xít không?


Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Lao động thì khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của
Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
Căn cứ vào quy định nêu trên và nội dung câu hỏi của bà Hoàng Xuân Nghiêm về trường hợp của bà Xít, thì:
 - Bà Dương Thị Xít và Ban Quản lý chợ Đông Hà thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động thì Ban Quản lý chợ Đông Hà có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bà Xít theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn.
  - Bà Xít có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động thì Ban Quản lý chợ Đông Hà có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bà Xít, trường hợp bà Xít đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động (trái pháp luật) thì không được hưởng trợ cấp thôi việc.
   - Do không có hợp đồng lao động của bà Xít và thỏa ước tập thể lao động của Ban Quản lý chợ Đông Hà nên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội không có căn cứ để trả lời cụ thể; do đó, đề nghị Bà Nghiêm liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị để được hướng dẫn.

Xem