Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Mức bình quân tiền lương để tính lương hưu

29/03/2016

Ông Phạm Duy Phương - Hà Nam hỏi: Theo tôi được biết, Luật BHXH (sửa đổi) có điều chỉnh mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu giữa khu vực Nhà nước và ngoài nhà nước? Vậy tôi muốn biết cụ thể về những điều chỉnh và thời điểm áp dụng?

Bộ Lao động – Thượng binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:
Tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 62 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định:
“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần
1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:
a) Tham gia BHXH trước ngày 01/ 01/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
b) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
c) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/ 2001 đến ngày 31/12 /2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
d) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/ 01/2007 đến ngày 31/12 /2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
đ) Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
e) Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
g) Tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.
2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.
3. Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều này”.
Đồng thời tại Khoản 1 Điều 124 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.
Xem