Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội 70 năm lớn mạnh cùng đất nước

09/10/2015

Bằng những chủ trương, biện pháp đa dạng tích cực, Đảng và chính quyền cách mạng các cấp đã động viên được đông đảo nhân nhân tích cực hưởng ứng, tham gia vào các phong trào đẩy lùi giặc đói, tạo điều kiện cho việc xây dựng và giữ vững chính quyền; phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ta vượt qua được những khó khăn, thử thách và chuyển nhanh đất nước vào cuộc chiến tranh lâu dài chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong gia đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1946 đến năm 1954, các chính sách lao động đã tập trung huy động sức dân, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Phong trào thi đua ái quốc đã huy động hàng vạn công nhân, trí thức rời thành phố về các vùng tự do, khu căn cứ cách mạng để tham gia kháng chiến.
Đối với công tác thương vinh, liệt sỹ, sự ra đời của Sắc lệnh số 20/SL năm 1947 :Quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sỹ" là văn bản pháp quy đầu tiên của Nhà nước ta quy định chế độ ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sỹ.
Bước snag giai đoạn hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1955 đến năm 1964, Bộ Lao động đã tham mưu cho Đảng và Chính phủ ban hành hệ thống chính sách lao động kịp thời phục vụ cho công cuộc khôi phục và kiến thiết đất nước: các chính sách liên quan đến điều chỉnh quan hệ lao động, làm công ăn lương trong các xí nghiệp mới tiếp quản; các chính sách đảm bảo đời sống và điều kiện lao động cho công nhân, viên chức Nhà nước, Điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm, bảo hộ lao động được ban hành; các chính sách về huy động phân bổ và sửa dụng lao động, phân công lại lao động xã hội phục vụ cho các chương trình phát triển kinh tế xã hội trong các Kế hoạch 3 năm và 5 năm.
Trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, nhiệm vụ trọng tâm là vừa giải quyết những tồn đọng của thời kỳ kháng chiến chống Pháp, sửa đổi bổ sung chính sách cho phù hợp với nhiệm vụ khôi phục, phát triển sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa phục hồi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và giải phóng miền Nam.
Trong giai đoạn 1965-1975, cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Lao động lúc này là nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách lao động cho phù hợp với điều kiện thời chiến và tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách đó, nhằm góp phần huy động tối đa sức của thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng.
Năm 1967, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết về phân công lại lao động xã hội và Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết về tăng cường quản lý lao động xã hội, bảo đảm sản xuất tốt và chiến đấu thắng lợi. Quán triệt quan điểm đó, hàng loạt chính sách lao động đã được ban hành như: Chính sách phân phối, chính sách tiền lương; chính sách lao động nữ; hướng dẫn thực hiện các biện pháp về tổ chức lao động khoa học, xây dựng định mức lao động, các hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm; quản lý lao động trong nông và lâm trường quốc doanh, các hợp tác xã; Chính sách về đào tạo công nhân kỹ thuật...
Trong thời kỳ này, hàng loạt chính sách đối với người có công được sửa đổi, bổ sung như: nâng mức trợ cấp đặc biệt cho các đối tượng bố, mẹ có con độc nhất là liệt sỹ, có nhiều con là liệt sỹ, con liệt sỹ mồ côi, nâng mức sinh hoạt phí nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng, nâng mức trợ cấp phục vụ hco thương, bệnh binh nặng, quy định việc cung cấp phương tiện hỗ trợ, chế độ khám, chữa bệnh, miễn giảm tiền tàu xe đi lại...Phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ phát triển rộng khắp với các hoạt động phong phú và hiệu quả.
Bước sang giai đoạn đất nước thống nhất, cả nước tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, Ngành Lao động tập trung tham mưu về chính sách, giải pháp sắp xếp việc làm cho người lao động thất nghiệp ở các đô thị miền Nam, giúp nhiều người chuyển về quê cũ làm ăn; ổn định việc làm, đời sống cho cán bộ tập kết từ miền Bắc trở về; sắp xếp việc làm cho bộ đội, thanh niên xung phong xuất ngũ; động viên lực lượng lao động cả nước tham gia khôi phục cơ sở hạ tầng; ban hành và thực hiện chính sách điều động lao động và dna cư vùng đồng bằng sông Hồng đi khai hoang, xây dựng các vùng kinh tế mới; đưa công nhân và cán vộ đi bồi dưỡng, nâng cao tay nghề và làm việc có thời hạn tại các nước xã hội chủ nghĩa; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp quốc doanh, ổn định đời sống của người hưởng lương.
Trong lĩnh vực thương binh- xã hội, tập trung tổ chức xác nhận thương binh, liệt sỹ, thống nhất chính sách, chế độ giữa hai miền; cất bốc, quy tập mộ, xây dựng nghĩa trang liệt sỹ. Cùng với việc cải cách chế độ tiền lương, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định bổ sung, sửa đổi một số chế độ về thương binh, xã hội; thống nhất chế độ giữa các thời kỳ.
Tháng 2 năm 1987, cùng với quá trình vận động và phát triển của sự nghiệp cách mạng, kế thừa chức năng, nhiệm vụ của các Bộ và cơ quan tiền thân trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được thành lập.
Thừ năm 1987 đến nay, xuất phát từ thực tiễn công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đồng thời để đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế, hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về lao động – thương binh và xã hội tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện theo hướng gắn với phát triển bền vững và thực hiện công bằng xã hội, tạo cơ hội cho mọi người, nhất là những người nghèo, nhóm yếu thế có cơ hội phát triển, tự mình vươn lên hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng.
Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình và được Quốc hội thông và sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Việc làm; Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật Người cao tuổi; Luật Người khuyết tật... Trình và được Quốc hội phê chuẩn một số Công ước quốc tế về quyền trẻ em, quyền của người khuyết tật,... Trình và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh phòng, chống mại dâm. Cùng với hệ thống văn bản pháp luật, Ngành đã xây dựng các chiến lược, chương trình mục tiêu quôc gia, chương trình quốc gia về các lĩnh vực: việc làm, xuất khẩu lao động, dạy nghề, xóa đói giảm nghòe, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới và trẻ em,..; các đề án lớn như: cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và chế độ ưu đãi đối với người có công, quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề, các cơ sở xã hội đã tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các ngành và địa phương chủ động, sáng tạo trong huy động các nguồn lực, trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về lao động – thương binh và xã hội.
Đặc biệt, trong lĩnh vực người có công, chính sách ưu đãi đã tập trung vào các đối tượng có thể cống hiến trong hai cuộc kháng chiến gồm 13 diện đối tượng với trên 8 triệu người đã và đang được hưởng chế độ ưu đãi xã hội của Đảng và Nhà nước. Cùng với chế độ trợ cấp là các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước trong giáo dục, đào tạo, miễn giảm thuế, ưu tiên đất sản xuất, cải thiện đất ở, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, đồng thời đẩy mạnh phòng trào toàn dân chăm sóc người có công.
Trong các năm 2007-2008, Ngành được giao thêm nhiệm vụ quản ký nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. Ngành đã nhanh chóng ổn định, tổ chức triển khai thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ trong thời kỳ được giao.
Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động – Thương binh và Xã hội luôn tận tụy, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Những phần thưởng của Đảng, Nhà nước như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ nhất (1995), lần thứ hai (2015) và nhiều phần thưởng cao quý khác... mà ngành Lao động – Thương binh và Xã hội được trao tặng là sự nghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp to lớn của toàn Ngành. Để có được tầm vóc của Ngành như ngày hôm nay, phải kể đến những bồi đắp, kết tinh sức lực, trí tuệ vô cùng quý báu của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong suốt thời gian 70 năm qua.
Trong xu hướng hội nhập quốc tế của đất nước ta nói chung và ngành Lao động – Thương binh và xã hội nói riêng, đồi hỏi chúng ta phải tiếp tục phát triển không ngừng. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và lao động sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt những nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội trong tình hình mới.
Phạm Thị Hải Chuyền
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH
Xem