Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2016

16/02/2016

Ông Nguyễn Thành Xuân – Tỉnh Phú Yên hỏi: Năm 2016, nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi, có trên 20 năm đóng BHXH trở lên, trên 15 năm lao động trong môi trường nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và tỷ lệ mất sức lao động từ 61% trở lên có được nghỉ hưu trước tuổi không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:
 
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 55 Luật BHXH năm 2014 thì người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện để được hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.
Như vậy, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a và Điểm b nêu trên.
Đối chiếu quy định nêu trên, tại thời điểm năm 2016, nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi, có trên 20 năm đóng BHXH trở lên, có trên 15 năm lao động môi trường nghề hoặc công việc nặng nhọc, đọc hại, nguy hiểm và suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chưa đủ điều kiện về tuổi để nghỉ hưu trước tuổi.
Xem