Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trợ cấp thôi việc tính theo mức lương nào?

27/08/2015

Công ty chúng tôi đang giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động (không thời hạn) với một số lao động. Tôi xin hỏi, việc giải quyết trợ cấp thôi việc cho người lao động được tính thế nào? Lương bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc được tính bằng hệ số lương (x) lương tối thiểu vùng, hay lương người lao động đang được hưởng trên bảng lương của Công ty?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động và Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Điều 36 và người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Lao động.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên.

Xem