Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị sơ kết và Hội thảo chuyên đề thực hiện Nghị quyết của Trung ương đối với lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

26/10/2022

Ngày 25/10, tại Trụ sở Bộ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức Hội nghị sơ kết và Hội thảo chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ướng khóa XII đối với lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh cùng Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An tham dự và đồng chủ trì Hội nghị, Hội thảo.

01.26.10.22.jpgToàn cảnh Hội nghị, Hội thảo.

Cùng tham dự Hội nghị, Hội thảo có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Ban cán sự Đảng; Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Cục Việc làm; Cục Người có công; …

Báo cáo tóm tắt sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Hưng Long cho biết, từ năm 2017 đến nay, Bộ LĐTBXH đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để thúc đẩy cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đã được Bộ thực hiện trên các tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo công khai, minh bạch, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi chính sách, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan; từng bước hoàn thiện quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công, tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ của đơn vị theo ngành, lĩnh vực.
Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, từ năm 2017 đến nay, cả nước đã giảm được 166 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đạt tỷ lệ 11%, đảm bảo lộ trình giảm đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW. Việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã giảm sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc; tập trung nguồn lực để đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sáp nhập.
Về lĩnh vực bảo trợ xã hội, hiện mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội được hình thành và phát triển với 425 cơ sở trợ giúp xã hội trên phạm vi cả nước, trong đó có 195 cơ sở công lập (bao gồm 8 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, 11 cơ sở chăm sóc người khuyết tật, 35 cơ sở chăm sóc trẻ em, 88 cơ sở tổng hợp, 26 cơ sở chăm sóc người tâm thần và 27 trung tâm công tác xã hội). Số lượng các cơ sở trợ giúp xã hội chỉ đạt 92,2% so với quy hoạch nhưng quy mô phục vụ đạt 157% so với mục tiêu quy hoạch.
02.26.10.22.jpgThứ trưởng Lê Văn Thanh và Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đồng chủ trì Hội nghị, Hội thảo.
Đối với trung tâm điều dưỡng người có công, đến 2020, cả nước có 65 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công với cách mạng (trong đó có 07 đơn vị trực thuộc Cục Người có công) với quy mô 6.440 giường điều dưỡng và thực hiện nuôi dưỡng 1.325 người có công và thân nhân (trong đó nuôi dưỡng 862 thương binh).
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, cả nước còn 113 cơ sở cai nghiện, trong đó: 97 cơ sở cai nghiện công lập và 16 cơ sở cai nghiện tự nguyên do tư nhân thành lập đang hoạt động, giảm 32 cơ sở. Riêng cơ sở cai nghiện bắt buộc giảm 26 cơ sở (97/123 cơ sở) chiếm tỷ lệ 21%. 100% cơ sở cai nghiện ma túy công lập do nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo chi hoạt động theo quy định.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực việc làm, cả nước hiện có 83 Trung tâm dịch vụ việc làm (giảm 47 trung tâm so với năm 2015 và giảm 15 Trung tâm so với năm 2018). Các Trung tâm dịch vụ việc làm đã tăng cường tính tự chủ, gắn với sự phát triển của thị trường lao động, phù hợp với xu thế hội nhập khu vực và thế giới; tích cực đổi mới theo hướng gắn kết với nhau hướng tới hình thành một hệ thống thống nhất, tăng cường kết nối cung - cầu lao động và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối giữa các Trung tâm, giữa Trung tâm với người lao động và giữa Trung tâm với các cơ quan nhà nước có liên quan.
Về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đến nay, Bộ LĐTBXH đã thực hiện sáp nhập 06 đơn vị thành 03 đơn vị, giảm số đơn vị sự nghiệp công lập xuống còn 44, gồm 30 đơn vị trực thuộc Bộ và 14 đơn vị trực thuộc Tổng cục, Cục và Văn phòng Bộ. Trong đó, số đơn vị do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên chỉ còn 06/44 đơn vị (tương ứng 13,6%); 15/44 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư và tự bảo đảm chi thường xuyên (chiếm 34,1%).
Bên cạnh đó, Bộ cũng đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đối với cơ cấu tổ chức bên trong của các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Kết quả đã giảm 53 phòng, khoa (giảm 15,96%) so với năm 2015.
Theo đánh giá của Vụ Tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy và số lượng người làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ đã được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức quản lý điều hành, tinh giản biên chế và cải cách tiền lương. Việc bố trí, sắp xếp viên chức của các đơn vị cơ bản phù hợp trình độ chuyên môn, qua đó đã phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Kết quả tinh giản biên chế cơ bản đạt tỷ lệ theo từng năm (giảm mỗi năm ít nhất 1,5% biên chế và đến năm 2021 đã giảm 17,11% biên chế so với năm 2015). Việc quản lý, sử dụng biên chế thực hiện đúng quy định. Vượt chỉ tiêu giảm tối thiếu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015.
Xem