Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Nam ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

20/09/2022

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Theo kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, toàn tỉnh có 33.127 hộ nghèo trên tổng số 436.310 hộ, chiếm tỷ lệ 7,59%; tổng số hộ cận nghèo là 8.202 hộ, tỷ lệ 1,88%. 

449.jpg

 Kết quả rà soát hộ nghèo phát sinh năm 2022 là 20 hộ; hộ cận nghèo phát sinh là 2 hộ.

Như vậy, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 tính đến cuối tháng 6/2022 là 33.147 hộ nghèo (tỷ lệ 7,60%) và tổng số hộ cận nghèo: 8.204 hộ (tỷ lệ 1,88%).
Theo UBND tỉnh Quảng Nam, số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại quyết định này là căn cứ để xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả phê duyệt xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 đề ra 
Xem