Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo mời thầu gói thầu “Khảo sát đầu vào dự án”

09/06/2022

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông (Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thông báo mời thầu gói thầu “Khảo sát đầu vào dự án” với nội dung chính của gói thầu là: Đánh giá Phản hồi Chất lượng dịch vụ của Tổng đài điện thoại quốc gia Bảo vệ trẻ em của người sử dụng và nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của Tổng đài điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ em và Báo cáo xâm hại trẻ em và của trẻ em và cộng đồng. Nội dung như sau: 

 Tên bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông

Địa chỉ: Số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0243.7173080
Mã số thuế: MST: 0101477790
1. Tên gói thầu: Khảo sát đầu vào dự án
-  Loại gói thầu: Dịch vụ tư vấn
-  Giá gói thầu: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)
-  Nội dung chính của gói thầu:  Đánh giá Phản hồi Chất lượng dịch vụ của Tổng đài điện thoại quốc gia Bảo vệ trẻ em của người sử dụng và nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của Tổng đài điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ em và Báo cáo xâm hại trẻ em và của trẻ em và cộng đồng
-  Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
2. Tên dự án: Tăng cường hiệu quả của hệ thống bảo vệ Trẻ em
3. Nguồn vốn: ChildFund Việt Nam
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2022 đến 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2022
7. Địa điểm phát hành HSMT: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông, Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
9. Đảm bảo dự thầu: 300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng)
10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2022
11. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 40 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2022
Điều khoản Tham chiếu download Tại đây
Xem