Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội người cao tuổi Việt Nam: chú trọng xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

19/04/2022

 Nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, Hội Người cao tuổi Việt Nam đưa ra kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong giai đoạn 2021-2026.

546433456.jpg
NCT tỉnh Ninh Bình luôn tích cực tham gia phát triển kinh tế.
Hội Người cao tuổi Việt Nam có hơn 9,7 triệu, chiếm trên 85% tổng số người cao tuổi (NCT) cả nước. Bình quân mỗi năm có 430.000 hội viên được kết nạp, so với đầu nhiệm kỳ Đại hội V, tăng thêm 1.1 triệu hội viên.
Giai đoạn 2016-2021, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã bầu 93 Ủy viên Ban Chấp hành, 5 Ủy viên Ban Kiểm tra. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành khóa VI bầu 14 Ủy viên Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo Hội, cụ thể: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch; Trưởng Ban kiểm tra. Để Hội hoạt động có hiệu quả hơn, Ban Thường vụ TW Hội kiện toàn tổ chức các đơn vị trực thuộc đã sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức giảm từ 14 đơn vị còn 05 đơn vị. Tiếp đó, các cấp Hội tổ chức gần 28.000 lớp tập huấn nghiệp vụ các chuyên đề công tác Hội cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
Việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao- Gương sáng” đã góp phần động viên hội viên NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Kết quả NCT đã đóng góp hơn 10,6 triệu ngày công, hơn 3.000 tỉ đồng, hiến 24,4 triệu m2 đất xây dựng đường giao thông, kênh mương, nhà văn hoá, trường học, cơ sở y tế... NCT cũng tích cực tham gia phát triển kinh tế, hiện nay có trên 6,5 triệu NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, trong đó có 99.905 NCT làm chủ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp. NCT cũng tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo; các hoạt động phòng, chống dịch bệnh ở địa phương..
Giai đoạn vừa qua Hội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ song trong hoạt động Hội vẫn có một số khó khăn và hạn chế, cụ thể:
 - Một số nơi, công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác Hội còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ Hội ít về số lượng, nhiều nơi phải kiêm nhiệm công tác khác nên có khó khăn trong công tác hướng dẫn và tổ chức thực hiện.
 - Sự phối hợp giữa Ban Chấp hành Hội NCT, Ban Đại diện Hội NCT với Ban Công tác NCT cùng cấp nhiều nơi chưa chặt chẽ.
 - Kinh phí hoạt động của Hội ở nhièu nơi còn khó khăn, chế độ đối với cán bộ Hội một số nơi chưa đảm bảo.
Từ đó, Hội đã đưa ra một số giải pháp khắc phục trong giai đoạn tiếp theo 2021- 2026, cụ thể:
 - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Trung ương Hội về năng lực tham mưu các chủ trương chính sách NCT với Đảng và Nhà nước; am hiểu thực tiễn, có kinh nghiệm để hướng dẫn hoạt động ở các cấp Hội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.
 - Xây dựng, đội ngũ cán bộ đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát cán bộ, bổ sung, thay thế kịp thời những cán bộ, đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe phát huy năng lực công tác, hiệu quả làm việc.

 - Tăng cường, chủ động phối hợp với các tổ chức, nghành đoàn thể có liên quan, tổ chức tốt các nhiệm vụ, Chương trình công tác Hội của địa phương, đặc biệt là Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2021-2026./. 

Xem