Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuyên Quang phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng

26/10/2021

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, ngày 26/10/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030. 

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. Huy động sự tham gia của gia đình, cộng đồng xã hội trợ giúp về vật chất, tinh thần, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Sàng lọc, phát hiện sớm và hỗ trợ can thiệp, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí đặc biệt là trẻ em tự kỷ; phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí phù hợp với điều kiện của tỉnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021 - 2025, Tuyên Quang phấn đấu hằng năm có 70% người tâm thần, 70% trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 70% trẻ em sơ sinh đến 06 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; 100 trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội.
IMG-2701tetukytq.jpg
Điều trị trẻ tự kỷ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen (tỉnh Tuyên Quang)
80% trẻ em khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. 100 hộ gia đình người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định. 80% người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.
Hằng năm, có ít nhất 40% người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và 60% người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở trợ giúp xã hội.
Đầu tư, mở rộng, nâng cấp và phát triển cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh, đảm bảo điều kiện tiếp nhận đối tượng tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí đủ điều kiện được tiếp nhận vào nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng. Phấn đấu có 50% cán bộ, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ…
Trong giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh đặt mục tiêu hằng năm có 80% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ em sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; 200 trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội.
Phấn đấu 90% trẻ em khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. 200 hộ gia đình người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định. Hằng năm có ít nhất 50% người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và 80% người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở trợ giúp xã hội…
Giai đoạn này, Tuyên Quang cũng phấn đấu có 50% số người trầm cảm, trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí khác có nguy cơ bị tâm thần và người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng xã hội và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác tại cộng đồng và các cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở y tế. 30% gia đình có người tâm thần, gia đình có trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.
Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh Tuyên Quang sẽ tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hành của chính quyền đối với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, tổ chức chính - trị xã hội trong việc triển khai và huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác an sinh xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. Tổ chức triển khai đồng bộ các nội dung, chương trình công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, lồng ghép với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chương trình công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí hệ thống trợ giúp xã hội; kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần; chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng đối với trẻ tự kỷ và đối tượng khác; làm chuyển biến cơ bản nhận thức của xã hội, gia đình và bản thân người tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí.

Đồng thời, phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ phát hiện sớm, điều trị, trị liệu và phục hồi chức năng đối với trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí. Triển khai thực hiện các chương trình phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng… 

Xem