Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Giang: Tập trung thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện

15/10/2021

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có công với cách mạng được nhận chế độ trợ cấp ưu đãi, tỉnh Bắc Giang đang tập trung triển khai thực hiện Đề án Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh.

Thống kê hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có trên 27.000 đối tượng người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp thường xuyên với tổng số tiền chi trả bình quân trên 51 tỷ đồng/tháng. Để quản lý đối tượng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố phối hợp UBND cấp xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý đối tượng, cắt giảm kịp thời đối với các trường hợp người hưởng chuyển đi nơi khác hoặc chết, đảm bảo không để xảy ra thất thoát, mất mát. Trường hợp báo tăng, điều chỉnh: Cán bộ phụ trách chính sách Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng người có công, Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở để báo tăng, điều chỉnh theo quy định. Trường hợp báo giảm: Đối với trường hợp người hưởng chết hoặc chuyển đến địa phương khác, Cán bộ chính sách cấp xã hướng dẫn người hưởng hoặc thân nhân của người hưởng (trường hợp chết) làm thủ tục báo tử hoặc làm đơn xin chuyển nơi nhận chế độ và lập danh sách có xác nhận của Chủ tịch UBND xã gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố trước ngày 20 hàng tháng để báo giảm kịp thời.
gian.jpg
Tỉnh Bắc Giang hiện có trên 27.000 người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
Các thông báo gửi đến người hưởng được UBND cấp xã và cán bộ chính sách xã chuyển phát trực tiếp đến tận tay người hưởng, tỉnh sẽ đảm bảo chi trả đầy đủ, an toàn, đúng đối tượng, đúng chế độ và thời gian chi trả, chậm nhất ngày 05 hàng tháng cho những người hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo danh sách chi trả do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp hàng tháng hoặc trong những trường hợp phải chi trả đột xuất, kịp thời.
Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tuyên truyền chế độ chính sách, giải đáp kịp thời những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của người hưởng liên quan đến chế độ ưu đãi người có công trong quá trình chi trả. Thanh quyết toán số tiền chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, đúng quy định. Báo cáo kịp thời tình hình thanh quyết toán với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp hàng quý, năm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Triển khai Đề án, tỉnh Bắc Giang yêu cầu công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện phải đảm bảo chi trả đúng người, đúng chế độ, đúng thời gian quy định góp phần ổn định cuộc sống cho những người hưởng chính sách ưu đãi; Đảm bảo an toàn về tiền mặt trên đường vận chuyển và đến tận tay người thụ hưởng; Theo dõi và quản lý các đối tượng hưởng chế độ để báo giảm kịp thời; Chấp hành đúng chế độ kế toán, báo cáo thống kê: Thực hiện thanh quyết toán và quản lý lưu giữ chứng từ kế toán theo quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ chi trả khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tổ chức mạng lưới các điểm chi trả đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện  theo quy định; Cán bộ tham gia chi trả phải có thái độ lịch sự, trung thực, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực trong công việc được giao. Trong quá trình chi trả, giao nhận tiền phải thể hiện được sự tri ân, trân trọng người có công với cách mạng; có khả năng giải thích hoặc phối hợp giải thích được các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
Cùng với đó, yêu cầu chi trả tận tay đối tượng thụ hưởng; Danh sách chi trả phải có đầy đủ chữ ký nhận tiền của đối tượng; Trường hợp các đối tượng không đến nhận tiền phải có giấy ủy quyền. Đối với các trường hợp đối tượng không đi lại được, người già yếu không thể đến điểm chi trả mà không có người để ủy quyền..., bưu điện cử cán bộ chi trả tận tay, tại nhà, đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng. Thời gian chi trả: Từ ngày 02 đến ngày 05 hàng tháng. Thời gian, ngày, giờ chi trả phải thông báo trước cho đối tượng ít nhất 02 ngày. Tuân thủ đúng các nội dung, trình tự, biểu mẫu, chứng từ và cách ghi chép chi trả do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn. Ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo công tác chi trả và quản lý đối tượng chính xác, kịp thời.
Thực hiện chi trả theo Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính, về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý với các khoản trợ cấp sau: Chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công 1 lần, gồm: Các khoản trợ cấp 1 lần theo chế độ thường xuyên; Mai táng phí; Trợ cấp một lần khi báo tử Liệt sĩ; Các khoản trợ cấp 1 lần khác... Chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, gồm: Người có công với cách mạng và thân nhân; Người phục vụ; Người hưởng theo các Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, 53/2010/QĐ-TTg, 62/2011/QĐ/TTg. Chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi hàng năm gồm: Thờ cúng Liệt sĩ; Điều dưỡng tại gia đình; Trang cấp, dụng cụ chỉnh hình; Hỗ trợ ưu đãi Học sinh vinh viên; Quà lễ, tết của Chủ tịch nước; Tiền ăn thêm ngày lễ tết đối với TBB nặng… Trợ cấp hàng tháng, 01 lần đối với các đối tượng chính sách khác theo quy định của pháp luật. Các loại trợ cấp chính sách khác, các khoản hỗ trợ khác theo quy định mà đối tượng được hưởng.
Trên cơ sở đó, Bưu điện tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai cung cấp dịch vụ chi trả cho trả tất cả các khoản trợ cấp trên tại các địa điểm chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng quy định.
Dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công qua hệ thống Bưu điện được triển khai đến tận các điểm chi trả trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Giang gồm 10 huyện, thành phố; 209 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng tháng, căn cứ số trợ cấp (thường xuyên, một lần...) và các khoản trợ cấp ưu đãi khác phải trả cho đối tượng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách chi trả theo mẫu quy định chuyển danh sách chi trả cho Bưu điện cấp huyện, sau khi chi trả, đối tượng ký nhận tiền đầy đủ; Bưu điện cấp huyện, tổng hợp danh sách và quyết toán với Phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

Căn cứ vào danh sách chi trả, Bưu điện thông báo cho đối tượng biết các thông tin cần thiết (thời gian, địa điểm...) để đến nhận tiền chi trả kịp thời theo quy định, đồng thời gửi thông báo cho UBND xã để phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát, giải thích chế độ chính sách trong quá trình chi trả. Căn cứ vào danh sách chi trả do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp, Bưu điện cấp huyện lập kế hoạch chi trả, chuyển danh sách, tiền cho các tổ chi trả thực hiện đối chiếu số liệu với UBND xã (cán bộ được giao nhiệm vụ theo dõi lĩnh vực người có công) về số đối tượng đang quản lý, số tiền theo chế độ chính sách được hưởng để chi đúng, chi đủ, kịp thời đến tận tay các đối tượng. Niêm yết công khai, danh sách chi trả tại các điểm chi trả theo quy định để các đối tượng và nhân dân cùng giám sát thực hiện. 

Xem