Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường trợ giúp người bán dâm thay đổi hành vi và hòa nhập cộng đồng.

18/10/2021

Đây là nội dung mà UBND Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra tại Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố.

Giải quyết việc làm và hỗ trợ vay vốn cho người bán dâm

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025:
100% thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, internet... Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống mại dâm, giảm sự kỳ thị và phân biệt đối với người bán dâm.
100% cấp ủy Đảng, chính quyền được quán triệt, phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm; 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và Đội công tác xã hội tình nguyện được tập huấn, nâng cao năng lực về tiếp cận, truyền thông và tổ chức điều hành, phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm.
100% thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phô Hồ Chí Minh tổ chức triển khai chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội.
100% thành phố Thủ Đức và các quận, huyện kiện toàn Lực lượng Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.
Tổ chức kiểm tra 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên thành phố Hồ Chí Minh. Ít nhất 80% các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được phát hiện phải xử lý theo quy định; giải quyết, xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm đạt từ 90% trở lên.
100% số người bán dâm có nhu cầu được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội phù hợp; đồng thời, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình thí điểm về công tác hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm hòa nhập cộng đồng, người bán dâm tham gia mô hình được giới thiệu, chuyển gửi, tiếp cận với các dịch vụ về tư vấn pháp lý - tâm lý, chăm sóc sức khỏe, dạy văn hóa, dạy nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ vay vốn gắn với các chương trình an sinh xã hội của địa phương, giúp cho họ ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.
2.18.10.21.jpgẢnh minh họa.
Tăng cường trợ giúp người bán dâm thay đổi hành vi
UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sở Lao động - Thưong binh và Xã hội (thông qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao dễ sa vào tệ nạn mại dâm.
Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm hoạt động tại nơi công cộng và tại cơ sở kinh doanh dịch vụ để làm cơ sở tham mưu đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để tệ nạn mại dâm phát sinh tràn lan trên địa bàn dân cư.
Củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội (Đoàn 2) theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước và chất lượng hoạt động của lực lượng Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn về phòng, chống tệ nạn mại dâm.
Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình thí điểm hiện có và lồng ghép xây dựng mô hình để cung cấp các dịch vụ về tư vấn pháp lý - tâm lý, chăm sóc sức khỏe, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, hỗ trợ vay vốn, học nghề và giới thiệu việc làm thông qua chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình tín dụng ưu đãi bằng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm trợ giúp cho người bán dâm từng bước thay đổi hành vi, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, chủ động đề xuất các đơn vị có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm chưa phù hợp với đặc điếm, tình hình tệ nạn mại dâm mới phát sinh…
 
Xem