Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tới năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu giảm thấp nhất số lao động trẻ em và lao động chưa thành niên trái pháp luật.

22/09/2021

Đây là định hướng mà UBND tỉnh Tuyên Quang đã nêu ra trong Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo chương trình này, tới năm 2030, tỉnh sẽ phấn đấu giảm đến mức thấp nhất số lao động trẻ em và người chưa thành niên lao động trái quy định của pháp luật. Đồng thời, cố gắng giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên

Chương trình cũng nêu ra 03 mục tiêu cùng 06 nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong vòng 10 năm, cụ thể:
Mục tiêu 1, về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em. Tỉnh phấn đấu giảm đến mức thấp nhất số lao động trẻ em và người chưa thành niên lao động trái quy định của pháp luật; 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi; hằng năm trên 90% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.
Mục tiêu 2 là truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Tuyên Quang đặt mục tiêu hằng năm trên 90% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; 70% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiếu lao động trẻ em; 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.
Mục tiêu 3 của tỉnh là đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Tỉnh đặt mục tiêu 90% công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện và 70% cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em; 90% doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, 70% hợp tác xã, hộ gia đình được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.
TQ.pngẢnh minh họa.
Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang cũng đề xuất 06 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên: (1) rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; (2) truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; (3) nâng cao năng lực của các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; (4) tăng cường phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em ở các cấp, các ngành và phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động, thêm vào đó, hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp; (5) huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân trong phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; (6) tăng cường công tác thanh, kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Xem