Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tây Ninh: Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội

16/09/2021

Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, tỉnh Tây Ninh đã ban hành văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất. 

tay.jpg
Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính triển khai hướng dẫn các địa phương, cơ sở trợ giúp xã hội rà soát, lập danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội mới và đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, tại cơ sở trợ giúp xã hội được chuyển mức và hệ số tương ứng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại các địa phương, tình hình hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các chế độ, chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, đối tượng bảo trợ xã hội. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách xã hội tại các địa phương.
Sở Tư pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng yếu thế trong xã hội; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực trợ giúp xã hội đảm bảo đúng quy định.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội; nâng cao nhận thức các ngành, các cấp và cộng đồng, bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp xã hội kịp thời, đúng đối tượng. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng đối tượng, quy trình, thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn theo đúng quy định; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và tình hình hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách đối tượng hưởng trợ cấp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; Rà soát, xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chỉnh đối với các đối tượng được chuyển mức, hệ số tương ứng từ ngày 01/7/2021 theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; tổng hợp, dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội năm 2021 theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP theo quy định./. 

Xem