Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đánh giá mức độ nguy cơ trong phòng, chống dịch Covid-19

01/06/2021

 Theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đưa ra các quy định mới về đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19.

1_21.jpg2_21.jpg3_21.jpg 

Xem