Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Từ 1/6, nhiều chính sách mới có liên quan đến an sinh xã hội sẽ có hiệu lực

18/05/2021

 Từ ngày 1/6/2021, nhiều chính sách mới có liên quan đến an sinh xã hội về bảo hiểm, lao động, giáo dục, viễn thông... sẽ có hiệu lực thi hành.

Chính phủ ban hành Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về Bảo hiểm, trong đó, cá nhân có thể khai thác nhiều thông tin BHXH, BHYT, BHTN... có hiệu lực từ ngày 1/6/2021.

Cụ thể, cơ quan, tổ chức và cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình; thông tin cá nhân của người khác trong CSDLQG về bảo hiểm nếu được người đó đồng ý theo quy định của pháp luật. Các thông tin trong CSDLQG về Bảo hiểm bao gồm: Dữ liệu cơ bản cá nhân bao gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh.  
Thông tin liên hệ của công dân.  
Nhóm thông tin về hộ gia đình: Mã hộ gia đình; địa chỉ…
Nhóm thông tin về BHXH: Mã số BHXH; mã đơn vị quản lý người tham gia; cơ quan BHXH quản lý…
Nhóm thông tin về bảo hiểm y tế: Mã mức hưởng; loại đối tượng; nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu…
Nhóm thông tin về bảo hiểm thất nghiệp: Quá trình đóng, hưởng…
Nhóm thông tin về người sử dụng lao động gồm: Tên; mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập; mã số thuế…
Nhóm thông tin cơ bản về y tế. Nhóm thông tin về an sinh xã hội.
Như vậy, cá nhân có thể tra cứu các thông tin về BHXH như loại đối tượng BHXH; phương thức đóng; quá trình đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;... và nhiều thông tin khác của mình trên CSDLQG về Bảo hiểm.
Mẫu phiếu đăng ký tìm việc làm dành cho người lao động áp dụng từ 1/6/2021
Phiếu đăng ký tìm việc làm (dành cho người lao động) được ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2021).  
Theo đó, Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận, lập hồ sơ các cá nhân đến đăng ký dịch vụ việc làm theo các Mẫu số 01, 01a Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 23/2021, gồm:
- Mẫu 01/PLI: Phiếu đăng ký (dành cho người lao động).
- Mẫu 01a/PLI: Phiếu đăng ký tìm việc làm (dành cho người lao động).  Người lao động khi thực hiện điền phiếu đăng ký tại Mẫu 01/PLI với mục đích đăng ký tìm việc thì bổ sung thông tin tại Mẫu 01a/PLI.
Xin chú ý, khi điền Mẫu 01a/PLI: Người lao động điền thông tin vào “........” và tích “X” vào [ ] tương ứng với nội dung trả lời.

Mã số do trung tâm dịch vụ việc làm ghi (trùng với mã số của người lao động đăng ký ở Mẫu số 01/PLI). Mã nghề do trung tâm dịch vụ việc làm ghi, mã hóa.

Xem