Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sở LĐ-TBXH Thái Nguyên phát động Phong trào thi đua yêu nước gắn liền với thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành

03/09/2020

 Trong giai đoạn 2015 - 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với các lĩnh vực lao động - xã hội và người có công. Các phong trào thi đua yêu nước của Sở đã lôi cuốn được sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành, sự hưởng ứng của toàn xã hội, tạo động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành và chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Cụ thể, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển thị trường lao động, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 107.605 người, bình quân tạo việc làm cho 21.521 lao động/năm (vượt 43,4%); hoàn thành chỉ tiêu lao động qua đào tạo với tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 58,1% (cuối năm 2015) lên 70% (năm 2020); thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, ngành đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hơn 130.000 đối tượng người có công với cách mạng, trong đó chi trả đúng, đủ trợ cấp hàng tháng cho trên 22.400 người có công; quan tâm, chăm lo, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện toàn diện quyền trẻ em và bình đẳng giới; công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng từng bước được đẩy mạnh…
Vừa qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30-1598801715--1-.jpg
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tại hội nghị
Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến: 03 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 30 tập thể và 54 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 05 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, 12 tập thể và 32 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn ngành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong các lĩnh vực; thực hiện tốt cải cách hành chính, tạo bước chuyển trong cải cách lề lối làm việc; phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành nhằm phát huy tính tích cực, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
30-1598801594.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
Tại hội nghị, 10 tập thể và 30 cá nhân đã được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh khen thưởng vì có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ngành cần tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng và phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, các phong trào cần có mục tiêu thiết thực; đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, tạo ra các sản phẩm công việc đạt chất lượng cao; đổi mới nội dung, hình thức và cải tiến thủ tục, quy trình khen thưởng đảm bảo đúng quy định; tích cực tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến.

 

Xem