Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

26/08/2020

Ngày 26/8/2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) vừa có Thông báo số 105/TB-QLDAĐTXD về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-LĐTBXH ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh lý tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ;
Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-LĐTBXH ngày 01/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-QLDAĐTXD ngày 25/8/2020 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá tài sản thanh lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá
Tên người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Tòa nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Số 3, Ngõ 7, phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
2. Tài sản đấu giá   
- Tên tài sản: Danh mục tài sản tại Phụ lục 1.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 337.727.420 đồng
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí bắt buộc và các tiêu chí chấm điểm. Tổ chức Đấu giá tài sản phải thỏa mãn các tiêu chí bắt buộc thì mới được xét đến các tiêu chí chấm điểm.
 
Untitled-105-1_1.jpg
Untitled-105-2.jpg
5. Thời gian địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
            Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 01/9/2020
            Địa điểm nộp hố sơ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
            Địa chỉ: Tòa nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Số 3, Ngõ 7, phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (Người liên hệ Cao Thị Phương, SĐT: 0989289395)
            Lưu ý: Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu, CMND hoặc CCCD.
            Không hoàn lại hồ sơ nếu không được lựa chọn.
            Ban QLDA thông báo để các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký tham gia.
Toàn văn Thông báo: DOWNLOAD TẠI ĐÂY
Xem