Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nam Định thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững

29/06/2020

 Những năm gần đây chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định có sự ổn định và tăng trưởng, các cấp Ủy, chính quyền cùng tổ chức đoàn thể xã hội và doanh nghiệp luôn tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội, trong đó lĩnh vực giảm nghèo bền vững được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm...

 Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đầu năm 2016, Nam Định có 33.864 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,7%; 36.474 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,13%, thì đến cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 9.443 hộ nghèo (giảm 24.421 hộ), chiếm tỷ lệ 1,53% (giảm 4,17%), hộ cận nghèo 37.609 hộ (tăng 1.135 hộ), chiếm tỷ lệ 6,09% (giảm 0,04%). Các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo đã được triển khai thực hiện tốt, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2016-2020, đã có 31.795 hộ thoát nghèo và 72.470 hộ thoát cận nghèo. 

Trong đó, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương có phần đóng góp không nhỏ của các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện. Giai đoạn 2016 đến nay, NHCSXH tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các chương trình mới, các chính sách mới liên quan đến tín dụng chính sách xã hội.
Gia đình chị Phạm Thị Quý được NHCSXH cho vay 40 triệu đồng đầu tư máy ươm tơ
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/02/2015 về việc triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, NHCSXH Việt Nam liên quan đến công tác tín dụng chính sách xã hội, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tín dụng chính sách xã hội; đồng thời phát động phong trào, cuộc vận động vì người nghèo để vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân gửi tiết kiệm tại NHCSXH, góp phần bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.
Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, đặc biệt quan tâm cân đối ngân sách, bố trí kế hoạch vốn hàng năm ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay đối tượng chính sách trên địa bàn, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, bổ sung và xác nhận đúng đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo làm cơ sở thực hiện chính sách tín dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Chi nhánh NHCSXH tỉnh thường xuyên tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; chủ động phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, xác định nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương bổ sung nguồn vốn và giải ngân kịp thời cho các đối tượng theo quy định; duy trì và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát người vay sử dụng vốn đúng mục đích, đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn, hạn chế nợ xấu phát sinh, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.
Cánh đồng hoa được chuyển đổi từ ruộng kém hiệu quả ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc nhờ vốn vay ưu đãi 
Để đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, hàng năm bên cạnh nguồn vốn cân đối từ TW chuyển về, cấp ủy, chính quyền các cấp đã dành một phần ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TW của Ban Bí thư TW, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo đối với tín dụng chính sách xã hội của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên; cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường nguồn ngân sách bổ sung nguồn vốn cho vay tín dụng chính sách. Ngoài ra, NHCSXH tỉnh cũng đẩy mạnh huy động vốn từ dân cư và cùng với nguồn vốn được bổ sung hàng năm, tích cực thu hồi nợ để cho vay quay vòng nhằm cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đến 31/3/2020, tổng nguồn vốn đạt 3.166,21 tỷ đồng, tăng 892,47 tỷ đồng so với cuối năm 2015 (tăng 40,1%); trong đó nguồn cân đối từ Trung ương là 2.676,88 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 84,55% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động tại địa phương được TW cấp bù lãi suất chênh lệch là 460,18 tỷ đồng, chiếm 14,53% tổng nguồn vốn.  
Tính đến hết quý I/2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 3.102,1 tỷ đồng, tăng 882,53 tỷ đồng (tăng 39,76%) so với 31/12/2015, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 8%, với hơn 102.334 khách hàng còn dư nợ. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, NHCSXH tỉnh đã cho vay 131.450 lượt khách hàng vay vốn với tổng doanh số cho vay đạt 3.912,1 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ đạt 3.027,2 tỷ đồng (bằng 77,4% doanh số cho vay), xóa nợ 2,4 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua nhiều chương trình tín dụng như: Chương trình tín dụng hộ nghèo/hộ cận nghèo/hộ mới thoát nghèo, Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,…
Việc triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng đã huy động được nhiều nguồn lực tài chính để cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, làm kinh tế hộ, nguồn vốn cho vay chủ yếu tập trung vào các ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, giúp cho họ ổn định sản xuất, tăng sản phẩm, tăng thu nhập, thay đổi cách thức sản xuất kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống; hỗ trợ được các nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt và cải thiện đời sống. Từ nguồn vốn vay NHCSXH, trong 05 năm qua đã có 12.786 lượt hộ nghèo, 29.429 lượt hộ cận nghèo, 13.843 hộ mới thoát nghèo và 75.329 các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp 10.179 hộ thoát nghèo, 9.255 hộ thoát cận nghèo; giải quyết việc làm cho 5.683 lao động. Qua đó góp phần thực hiện các tiêu chí về giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm cả về số lượng và tỷ lệ (đầu năm 2016 số hộ nghèo là 33.864 hộ, tỷ lệ 5,7% đến cuối năm 2019 số hộ nghèo còn 9.943 hộ, tỷ lệ 1,53%).
Thực tiễn những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nam Định có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh, xã hội trên địa bàn. NHCSXH đã thực sự khẳng định được vai trò quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, là địa chỉ tin cậy cung cấp tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
 
Xem