Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp

23/06/2020

 Trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 23/6, tại Hà Nội, Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Trần Ngọc Túy – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được Đại hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 397-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tiến hành các nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo Tổng kết; (3) Bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 và (4) Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

IMG-2232.JPG

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu các đồng chí vào Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022
Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu bật kết quả triển khai nhiệm vụ trên các mặt công tác của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Nổi bật giai đoạn 2017-2020 là việc triển khai quyết liệt các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo quản lý nhà nước hiệu lực, hiệu quả. Cấp uỷ phối hợp Lãnh đạo Vụ tham mưu việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của Bộ rõ ràng; chức năng, nhiệm vụ các đơn vị quản lý nhà nước bao quát, không bỏ sót nhiệm vụ của Bộ, không chồng chéo giữa các đơn vị thuộc Bộ; cơ cấu tổ chức các đơn vị hành chính gọn nhẹ, phù hợp quan điểm của Đảng, quy định của Nhà nước về tổ chức bộ máy, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; công tác biên chế được triển khai đồng bộ tại các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, theo đúng kế hoạch đề ra, đến năm 2021, giảm 10% biên chế công chức, viên chức so với số được giao năm 2015 v.v…
IMG-2263.JPG
Đồng chí Đào Ngọc Dung - Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH, đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng tại Chi bộ bỏ phiếu bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022
IMG-2333.JPG
Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội
Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đạo đức, phẩm chất của đảng viên trong môi trường công tác ở Vụ Tổ chức cán bộ. Các đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng; trung thành với chủ trương, đường lối của Đảng; gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn giữ vững phẩm chất đạo đức của người đảng viên, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ; không cửa quyền, sách nhiễu, vụ lợi cá nhân; am hiểu chuyên môn nghiệp vụ; nhận thức sâu sắc và có trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, các Quy định về trách nhiệm nêu gương, Chỉ thị số 35 -CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp; các Văn bản của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và các văn bản hướng dẫn của Đảng uỷ Bộ.
Xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm, Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát, Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Duy trì chế độ sinh hoạt, đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt chi bộ; tăng cường các buổi sinh hoạt giáo dục chính trị, tư tưởng. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, truyền thống đoàn kết nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa và kiên quyết không để xảy ra vi phạm, tiêu cực trong Vụ.
IMG-2049.JPG
 Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cho rằng, Chi bộ có sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ do đồng chí Bộ trưởng tham gia sinh hoạt Đảng tại Chi bộ, cũng là đơn vị chủ trì tham mưu, giúp việc Ban Cán sự nên kịp thời nắm bắt thông tin, chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ để triển khai thực hiện. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phối hợp với Lãnh đạo Vụ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt vai trò tham mưu với Bộ về công tác tổ chức cán bộ.
Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Văn Hoạt lưu ý Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không được coi đây là phong trào mà phải đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua như: chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên; công tác quản lý đảng viên của cấp ủy chưa sát sao… Nguyên nhân chủ yếu là do Cấp ủy chưa bố trí được thời gian hợp lý cho công tác đảng.
Về phương hướng nhiệm vụ 2020-2022, đồng chí Lê Văn Hoạt đề nghị Cấp ủy Chi bộ cùng Lãnh đạo Vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với vai trò tham mưu cho Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ về lĩnh vực tổ chức cán bộ; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảnh viên; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm v.v…
IMG-2376--1-.JPG
Cấp ủy Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt tại Đại hội
Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Ngọc Túy được Đại hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Thân Thị Lan Linh được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 2 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
Thay mặt Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Trần Ngọc Túy cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng, sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cũng như sự tín nhiệm của Đại hội đối với Cấp ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Trần Ngọc Túy hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ để nhiệm kỳ tới Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác. 
Xem