Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

15/06/2020

 Ngày 15/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ.

 Báo cáo chính trị trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II đã đề ra. Đảng ủy Công ty đã triển khai nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của mỗi chi bộ và mỗi đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo chính trị trình Đại hội xác định rõ cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ, xây dựng tập thể Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, vai trò tiền phong gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; coi việc kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng ủy Công ty và Ủy ban kiểm tra; xử lý khịp thời những vấn đề phát sinh; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận,...
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Công ty đề ra mục tiêu hoàn tất xây dựng hệ thống quản lý, quản trị khoa học, hiệu quả cao; đẩy mạnh xây dựng văn hóa SONA, phát huy các giá trị cốt lõi của văn hóa, tạo thành động lực cho mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu chung; tập trung giữ vững, ổn định những thị trường, đối tác hiện có; tiếp tục phát triển thị trường và đối tác mới đặc biệt là các thị trường có mức thu nhập cao và ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu,… bằng chất lượng hợp tác, chất lượng dịch vụ, tuyển chọn được đúng người, đúng thời gian cho đúng thị trường; gia tăng số lượng lao động tu nghiệp sinh Nhật Bản; củng cố và phát triển thị trường Hàn quốc, giảm tỷ lệ lao động bỏ trốn để tiếp tục duy trì việc đưa lao động tham gia chương trình đánh bắt hải sản gần bờ; xây dựng hệ thống tạo nguồn với các địa phương, các trường đào tạo nghề một cách bài bản, có tính cạnh tranh cạnh tranh; đặt hàng đào tạo đối với các đơn hàng, thị trường có ngành nghề chiến lược,...
Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao báo cáo chính trị trình Đại hội, cho thấy công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Đó là những yếu tố quan trọng, tạo nên thành công của nhiệm kỳ qua.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công ty cần bám sát tình hình thực tế của đơn vị, tình hình thị trường, từ đó cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể quần chúng triển khai thực hiện tốt công tác Đảng và nhiệm vụ chính trị do Bộ giao trên cơ sở chấp hành đúng những quy định của pháp luật trên nguyên tắc “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, “xây dựng niềm tin” với người lao động, với khách hàng và với nhân viên của Công ty; xây dựng hình ảnh, uy tín, thương hiệu của Công ty đối với các đối tác trong và ngoài nước. Trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức triển khai tuyên truyền giáo dục, phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ chương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Đảng cấp trên; nghiên cứu đổi mới phương pháp quán triệt, học tập nghị quyết. Đồng thời, tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể,…
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đặng Huy Hồng, Chủ tịch Công ty đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác.
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết./.
Xem