Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Lao động và Xã hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp

15/06/2020

Ngày 12/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Khoa học Lao động và Xã hội trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Minh Chí, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 397-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Lao động và Xã hội lần thứ III,nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành với 4 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và (4) Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu bật kết quả triển khai nhiệm vụ trên các mặt công tác của nhiệm kỳ 2015 - 2020 như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt kết quả cao theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; trong đó, nổi bật là chủ trì và tham gia 50 báo cáo chính trị phục vụ cho việc đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chuẩn bị căn cứ cho việc phê chuẩn, gia nhập các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; chuẩn bị cho việc xây dựng các chiến lược, đề án quốc gia và xây dựng Văn kiện Đại hội XII, XIII của Đảng; chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch hành động thực hiện thỏa thuận Pari về Biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2020 và 2021-2030 trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; hoàn thành gần 30 đề tài cấp Bộ, hơn 100 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thường xuyên, đề tài cấp cơ sở, triển khai thành công 87 nghiên cứu hợp tác, tư vấn với các đối tác,… Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều thành tích quan trọng; công tác chính trị, tư tưởng được đặc biệt chú trọng, phương pháp, nội dung tuyên truyền có nhiều đổi mới, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng một cách nghiêm túc đã góp phần đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, đảng viên được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải tiến; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tự phê bình và phê bình được tăng cường.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Minh Chí, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội và bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
-MG-0081.JPG
Đồng chí Trịnh Minh Chí, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị như các nghiên cứu chiến lược, tổng kết thực tiễn, tổng kết nghị quyết nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho Bộ trong tham mưu, ban hành chính sách của ngành hợp với lòng dân; tổng kết Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển xã hội của Chiến lược 10 năm 2011-2020, kế hoạch 5 năm 2016-2020 và các mục tiêu phát triển xã hội giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 2021-2025; báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020,… Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Viện đã quan tâm chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực,…
Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ yêu cầu, Đảng ủy Viện tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, chủ động cùng với Lãnh đạo Viện để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; trong đó chú trọng các nghiên cứu mang tầm chiến lược để giải quyết các vấn đề mới trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội như: việc làm bền vững; đào tạo nhân lực, chuyển đổi việc làm và giải quyết việc làm; quan hệ lao động trong nền kinh tế chia sẻ; vấn đề sinh kế và chuyển đổi sinh kế cho người dân thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển hệ thống an sinh xã hội công bằng, bền vững; thích ứng với xu hướng già hóa dân số; xây dựng Viện thực sự là Viện đầu ngành, có vị thế trong các Viện nghiên cứu; nâng cao vai trò, vị thế của Viện trong việc tham mưu Lãnh đạo Bộ định hướng chiến lược về từng lĩnh vực của ngành,… Đồng thời, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ, góp phần xây dựng tập thể Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng; đặc biệt, cần tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ nghiên cứu viên đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới các lĩnh vực của ngành và xu hướng hội nhập quốc tế, trong nhiệm kỳ cần phải có nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ; tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đạng hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
IMG-1322.JPG
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Viện trưởng Bùi Tôn Hiến đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Trịnh Minh Chí, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Đảng bộ Viện Khoa học Lao động và Xã hội đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác.
-MG-0095.JPG
Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết./.
Xem