Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020

08/06/2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, ngày 06/4/2020, Bộ LĐ-TBXH có Quyết định số 1189/QĐ-LĐTBXH về việc Ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về  công tác giảm nghèo năm 2020.  

 I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Năm 2020 là năm tổng kết đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, nghiên cứu đề xuất xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận xã hội đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, tập trung tuyên truyền các địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình nổi bật trong giảm nghèo bền vững, những gương điển hình tiên tiến, kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt công tác hỗ trợ, trợ giúp cho người nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng trong địa bàn thực hiện của Chương trình;
2. Tiếp tục ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên 5 năm qua đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền về giảm nghèo;
3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo. Huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là người nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung cuộc thi
Các tác phẩm tham dự Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2020 là các tác phẩm báo chí ngoài việc phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo được quy định cụ thể trong Thể lệ Cuộc thi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và sửa đổi (nếu có), đồng thời tập trung nhấn mạnh vào các nội dung chủ đạo của lĩnh vực giảm nghèo trong năm 2020 (năm tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020) cụ thể như sau:
A72V0549.jpg
 Lễ trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, lần thứ 3 năm 2019
- Đánh giá tổng kết kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, nghiên cứu, đề xuất định hướng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật Đầu tư công;
- Đánh giá kết quả thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất các phương án điều chỉnh chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021- 2025;
- Nghiên cứu đề xuất chuẩn nghèo đa chiều trẻ em giai đoạn 2021-2025;
- Tiếp tục rà soát, đề xuất các nội dung, chính sách giảm nghèo cần tích hợp, sửa đổi theo Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;
- Đề xuất các giải pháp giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công để đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công;
- Đề xuất các giải pháp hạn chế tình trạng tái nghèo, nghèo phát sinh;
- Vai trò, hiệu quả của chính sách tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội trong lĩnh vực giảm nghèo nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
2. Thời gian
- Tác phẩm dự thi được xét chọn năm 2020 là các tác phẩm được đăng tải kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng gửi về Ban Tổ chức tính theo dấu bưu điện.
- Tổ chức chấm thi bắt đầu từ ngày 05 tháng 9 năm 2020.
Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi:
Tổ Thư ký Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, (qua Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 12 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả gửi qua thư điện tử: truyenthongmolisa@gmail.com.
Thông tin liên hệ: Phòng Truyền thông, Văn Phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. ĐT: 024-38269546, Email: truyenthongmolisa@gmail.com.
3. Thời gian công bố và trao giải
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức chấm (sơ khảo và chung khảo), công bố và tổ chức Lễ trao giải thưởng cuộc thi báo chí viết về công tác giảm nghèo vào dịp Ngày Vì người nghèo 17 tháng 10 năm 2020 hoặc thời điểm phù hợp và chính thức phát động Cuộc thi tiếp theo tại Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng
4.1. Đối với cá nhân:
- Giải A: 01 giải, giá trị 30 triệu đồng (bao gồm tiền chi từ ngân sách theo quy định và kinh phí xã hội hóa) kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội/Bộ Thông tin và Truyền thông/Hội Nhà báo Việt Nam;
- Giải B: 02 giải, mỗi giải giá trị 20 triệu đồng (bao gồm tiền chi từ ngân sách theo quy định và kinh phí xã hội hóa) kèm theo Giấy chứng nhận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội/Bộ Thông tin và Truyền thông/Hội Nhà báo Việt Nam;
- Giải C: 03 giải, mỗi giải giá trị 10 triệu đồng (bao gồm tiền chi từ ngân sách theo quy định và kinh phí xã hội hóa) kèm theo Giấy chứng nhận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội/Bộ Thông tin và Truyền thông/Hội Nhà báo Việt Nam;
- Giải Khuyến khích: 03 giải, mỗi giải giá trị 05 triệu đồng (bao gồm tiền chi từ ngân sách theo quy định và kinh phí xã hội hóa) kèm theo Giấy chứng nhận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội/Bộ Thông tin và Truyền thông/Hội Nhà báo Việt Nam;
- Các giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).
4.2. Đối với tập thể
Ban Tổ chức trao 01 giải thưởng cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi và 01 giải cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đạt giải trong cuộc thi. Giải thưởng trị giá 30 triệu đồng (bao gồm tiền chi từ ngân sách theo quy định và kinh phí xã hội hóa) kèm theo Giấy chứng nhận, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội/Bộ Thông tin và Truyền thông/Hội Nhà báo Việt Nam.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam kiện toàn Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi;
- Phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng quy chế chấm thi trình Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định;
- Tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi sự tham gia hưởng ứng của các phóng viên, cơ quan báo chí tham dự;
- Mở chuyên trang về Cuộc thi trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để cập nhật tin tức, thông tin, tiến độ cuộc thi;
- Tổ chức cuộc họp báo với các cơ quan báo chí thông tin về Cuộc thi năm 2020;
- Cung cấp thông tin Cuộc thi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố để vận động các cá nhân, đối tác truyền thông tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.
- Bố trí kinh phí các cuộc họp của Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và giải thưởng do ngân sách chi cũng như vận động các nhà tài trợ cho Cuộc thi và Gala tổng kết Cuộc thi.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Gala tổng kết trao giải và vinh danh các nhà tài trợ Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020;
- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam kiện toàn Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi;
- Tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi sự tham gia hưởng ứng của các phóng viên, cơ quan báo chí tham dự;
- Chủ động cung cấp thông tin, tiến độ Cuộc thi tại cuộc họp giao ban hàng tuần với các cơ quan báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì;
- Cung cấp thông tin Cuộc thi tới Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố để vận động các cá nhân, phóng viên, cơ quan báo chí địa phương tích cực tham gia cuộc thi.
- Vận động các nhà tài trợ cho Cuộc thi và Gala tổng kết Cuộc thi.
3. Hội Nhà báo Việt Nam
- Chỉ đạo, khuyến khích các cấp Hội Nhà báo Trung ương và địa phương tham gia tích cực cuộc thi; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi sự tham gia hưởng ứng của các phóng viên, cơ quan báo chí tham dự;
- Chủ trì xây dựng quy chế chấm thi trình Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định;
- Chủ trì lựa chọn các nhà báo có uy tín, các thành viên tham gia Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo trình Ban Tổ chức quyết định; Chịu trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng sơ khảo và Hội đồng Chung khảo chấm giải các bài dự thi.
- Vận động các nhà tài trợ tham gia hỗ trợ cuộc thi.
Toàn văn Quyết định ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về  công tác giảm nghèo năm 2020 xin Download Tại đây
 
Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, sửa đổi năm 2019

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Bộ LĐ-TBXH ban hành Quyết định số: 567/QĐ-LĐTBXH Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chi về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, sửa đổi năm 2019

Toàn văn Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, sửa đổi năm 2019 xin Download Tại đây

 
Xem