Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

[Infographics] “Cần Kiệm Liêm Chính” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/05/2020

 Đề cập đến đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính” thường được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến nhiều nhất. Trong Di chúc để lại, một lần nữa Bác nhấn mạnh: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

 2019-08-28-vn-can-kiem-liem-chinh-06-phuongpg.png

Xem