Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn trong đại dịch Covid 19

01/05/2020

 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định rõ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020 sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ trong đại dịch Covid 19.

 btxh1.jpgbtxh2.jpg

Xem