Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

01/05/2020

 Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

ngheo1.jpgngheo2.jpg

Xem