Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19

01/05/2020

 Hộ kinh doanh, quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau: Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

81.jpg82.jpg

Xem