Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Kạn: Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy

15/04/2020

 Trong thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác phòng ngừa được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự tại địa phương.

Các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về công tác phòng, chống ma túy cho cán bộ tại các xã, phường, thị trấn, tiêu biểu như: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho 200 cán bộ, giáo viên làm hạt nhân phục vụ công tác tuyên truyền phòng ngừa ma túy tại trường học; Công an tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ và công tác phòng, chống ma túy cho 197 đồng chí công an xã, thị trấn và 120 đồng chí là lực lượng công an chính quy để bố trí tại các xã, thị trấn. Ngoài ra, các huyện, thành phố tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa đi cai nghiện bắt buộc...
Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến địa phương với 235 buổi, thu hút trên 47.500 lượt người tham gia và có sự đổi mới đa dạng về hình thức, phù hợp với điều kiện cụ thể. Ngoài ra, tổ chức chiếu phim lưu động kết hợp chiếu các tư liệu về phòng chống ma túy; thực hiện 55 phóng sự truyền hình, 133 bài, 154 tin, ảnh đăng tải trên các báo của Trung ương và địa phương phản ánh về công tác này; cấp trên 50.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền phòng chống ma túy.
Nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp về phòng, chống ma túy, trong năm qua, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, giảm 215 người nghiện ma túy so với cuối năm 2018; tăng 04 xã không có tệ nạn ma túy; số vụ trồng cây có chứa chất ma túy giảm 50%... Các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy đã chủ động phòng ngừa, bắt giữ nhiều vụ án, được chính quyền và nhân dân tin tưởng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Phát huy những kết quả đã đạt được, ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 151/KH- UBND về cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh năm 2020. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai tại gia đình, cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng, thông qua việc thực hiện các biện pháp, mô hình đa dạng, toàn diện, liên tục, chất lượng công tác điều trị, tư vấn, xã hội, việc làm, kết hợp với các biện pháp giảm hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy.
UBND tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện mục tiêu như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: loa, đài, truyền thanh, bảng tin, trạm tin xã, phường, thị trấn. Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, trong cơ sở cai nghiện, chú trọng những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, viên viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi, giáo dục tại cơ sở cai nghiện. Tổ chức tốt công tác quản lý, giáo dục, lao động sản xuất cho học viên vào cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn; xây dựng tài liệu hướng dẫn công tác cai nghiện tại cơ sở cai nghiện, hoàn thiện các chương trình chữa trị, giáo dục cho học viên tại cơ sở theo quy định hiện hành. Đẩy mạnh công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Tổ chức tốt công tác cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, điều trị cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai tại cộng đồng.
 
 
Xem