Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

21/02/2020

 

STT
TÊN BÁO CÁO
NĂM/KỲ BÁO CÁO
BIỂU MẪU
SỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG BỐ
ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN
 
 1
Công khai số liệu dự toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện phân bổ và giao cho các chủ đầu tư dự án
 
2020
 
Mẫu số 
01/QĐ-CKNS
 
 254/QĐ-LĐTBXH

 

05/03/2020

 
 
 
 2
 
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
 
2020
 
 
Mẫu số 
01/QĐ-CKNS
 
 
252/QĐ-
LĐTBXH
 
 
04/03/2020
 
 
 

 

 

 

 

 

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

    2021

 
 
 Mẫu số 
01/QĐ-CKNS
 
  
167/QĐ-
LĐTBXH

 

 

   21/01/2021

 

Quyết định số 167/QĐ-LĐTBXH

File exel số liệu kèm theo

Công khai nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán ngân sách 2020

 

 

 

4

 

 

Công bố công khai dự toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

2021

 
  
Mẫu số 
01/QĐ-CKNS

 

 

211/QĐ -LĐTBXH

   

 

    05/02/2021

 

Quyết định số 211/QĐ-LĐTBXH

Phụ lục 01 - công khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2021 vốn trong nước

Phụ lục 02 - công khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2021 vốn ngoài nước

 

 

 

5

 

Công bố công khai dự toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

2022

 
 
Mẫu số 
01/QĐ-CKNS

 

34/QĐ-LĐTBXH

 

14/01/2022

 

Quyết định số     34/QĐ-LĐTBXH    

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

2022

 
 
 
  
 
 
Mẫu số 
01/QĐ-CKNS

 

 

 

 

 

30/QĐ-LĐTBXH

 

 

 

 

 

12/01/2022

 

Quyết định số 30/QĐ-LĐTBXH

Công khai nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên dự toán NSNN năm 2022

Phân bổ dự toán NSNN năm 2022 - Đơn vị trực thuộc

Phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 2022

 

 

Xem