Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

21/02/2020

 

STT
TÊN BÁO CÁO
NĂM/KỲ BÁO CÁO
BIỂU MẪU
SỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG BỐ
ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN
 1
 Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (không bao gồm vốn viện trợ, vốn vay nợ, các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản)
 2018
Mẫu số       01/QĐ-CKNS
 92/QĐ-LĐTBXH
 21/01/2020
 2
 Công khai số liệu quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2018 của  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 2018
 Mẫu số       01/QĐ-CKNS
 241/QĐ-LĐTBXH
 02/03/2020
 

 

 

3

 

 

Báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 2019

 

 

2019

 

 

 

 2743/LĐTBXH-KHTC

   

 

   23/7/2020

CV số 2743/LĐTBXH-KHTC

Phụ lục số 01 - Báo cáo quyết toán các nguồn vốn NSNN niên độ năm 2019

Phụ lục số 02 - Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý các kiến nghị của kiểm toán nhà nước các dự án sử dụng nguồn NSNN trong năm 2020

4 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2019

   Mẫu số       01/QĐ-CKNS

314/QĐ-LĐTBXH

09/3/2021

Quyết định số 314/QĐ-LĐTBXH
5 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 2020 Mẫu số       01/QĐ-CKNS 47/QĐ-LĐTBXH 18/01/2022 Quyết định số 47/QĐ-LĐTBXH
6 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (không bao gồm các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 2020 Mẫu số       01/QĐ-CKNS 115/QĐ-LĐTBXH 17/02/2022

Quyết định số 115/QĐ-LĐTBXH

Phụ lục Quyết định số 115/QĐ-LĐTBXH

 

Xem