Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tiền Giang tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

02/10/2019

Ngày 13/9/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 3961/UBND-VHXH về việc tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành, thị tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 phải đảm bảo thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông; chú trọng các hoạt động trong cộng đồng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
 
Để các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 được tổ chức đồng bộ, có hiệu quả thiết thực, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019; phối hợp các sở, ngành có liên quan tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nói chung và đối với phụ nữ và trẻ em nói riêng. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, hội thi với chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2019 để tuyên truyền và phát hiện ra các khó khăn, hạn chế. Tổ chức thăm hỏi các nạn nhân bị bạo lực (nếu có); gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm các vi phạm.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để phổ biến, tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động. Thực hiện truyền thông xã hội qua các Cổng, Trang thông tin điện tử, báo mạng, các trang mạng xã hội... Trao đổi, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xác định, thống nhất nội dung thông tin, tuyên truyền.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Tổ chức Hội thi tìm hiểu về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nói chung và đối với phụ nữ, trẻ em nói riêng. Treo băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích tuyên truyền trên các trục đường chính, nơi công cộng, khu dân cư trong Tháng hành động. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra, thanh tra các hoạt động, sản phẩm thông tin, truyền thông có liên quan đến bình đẳng giới, bảo đảm hoạt động theo pháp luật. Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nói chung và đối với phụ nữ, trẻ em nói riêng. Qua đó, giúp chị em phụ nữ có ý thức tốt hơn, chủ động trong việc bảo vệ và phòng ngừa bạo lực cho bản thân.
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng các chương trình đặc biệt, tập trung phản ánh các hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nói chung và đối với phụ nữ, trẻ em nói riêng; thực hiện phóng sự tuyên truyền nội dung bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tôn vinh người tốt việc tốt trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Báo Ấp Bắc có phụ trang đặc biệt tuyên truyền về chủ đề, các hoạt động liên quan đến Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nói chung, đối với phụ nữ và trẻ em nói riêng trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời giao UBND các huyện, thành, thị xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 tại địa phương. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các ngành, các đoàn thể có liên quan, UBND cấp xã phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động năm 2019. Có kế hoạch cụ thể và các hoạt động thiết thực, tập trung vào chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em".
Xem