Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng

26/11/2019

Thực hiện Kế hoạch số 156-KH/ĐUK ngày 24/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng ngày 26/11, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ LĐ-TBXH tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bằng hình thức trực tuyến với 3 điểm cầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 11 có các đồng chí: Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH, Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Tấn Dũng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Lê Văn Hoạt; Tiến sỹ Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Doãn Mậu Diệp; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.
IMG-MD-3896.JPG
Toản cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Lê Văn Hoạt cho biết, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7-12/10/2019, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội khóa XIII của Đảng. Dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Trung ương cũng cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

IMG-0995.JPG

Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH, Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Tấn Dũng quán triệt Nghị quyết số 53-NQ/TW và Quy định số 205-QĐ/TW tại Hội nghị 

IMG-MD-3900_1.JPG

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên quán triệt các nội dung Kết luận số 63-KL/TW 

Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên quán triệt các nội dung Kết luận số 63-KL/TW ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

thumbnail_1.jpg

Tiến sỹ Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH quán triệt nội dung Chỉ thị số 37-CT-TW

Hội nghị cũng được lắng nghe Tiến sỹ Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH quán triệt nội dung Chỉ thị số 37-CT-TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.
Đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ quán triệt Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Để nội dung của các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị, Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH căn cứ các nội dung của Nghị quyết để bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2019; các cấp ủy cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đơn vị để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đem lại hiệu quả thiết thực.
IMG-MD-3879.JPG
Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị
 Bế mạc Hội nghị, Đảng ủy Bộ đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ: (1). Khẩn trương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11, khóa XII của Đảng, Chỉ thị 37 của Ban Bí thư và Quy định 2015 của Ban Chấp hành Trung ương đến toàn thể cán bộ đảng viên (Hoàn thành trước 15/12/2019); (2). Quán triệt, bám sát tinh thần Kết luận 63-KL/TW và Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư để xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; (3). Tích cực và khẩn trương triển khai việc quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022; rà soát và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 làm cơ sở cho việc xây dựng Đề án nhân sự, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ động triển khai thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền ngay tại đơn vị, tổ chức Đảng; (4). Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, Ban thường vụ Đoàn thanh niên Bộ có hình thức phù hợp để phổ biến, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị đến toàn thể các thành viên tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên; (5). Các Đảng bộ, chi bộ khẩn trương bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cuối năm theo đúng tiến độ.
Xem