Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo mời chào hàng

21/11/2019

Bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông; Địa chỉ: 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội; Điện thoại: 08048281; Fax: 08048789 thông báo chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em

- Loại gói thầu
Xây lắp     Mua sắm hàng hóa                Phi tư vấn          Hỗn hợp 
- Giá gói thầu:  338.536.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi tám triệu, năm trăm ba mươi sáu ngàn đồng).
- Nội dung chính của gói thầu: Nâng cấp tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 11, 12 năm 2019.
2. Tên dự án: Mua sắm, sửa chữa tài sản
3. Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách Nhà nước
4, Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSYC: từ 9 giờ 00  ngày 27 tháng 11 năm 2019 đến trước 9 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2019 (theo giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông . Số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.
8. Giá bán 1 bộ HSYC: 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng).
9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)
- Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng
- Hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, nộp tại Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông .
10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2019.
11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 ngày 04 tháng 12 năm 2019.
Xem