Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo ở Phú Yên

11/11/2019

Từ năm 2012, HĐND tỉnh Phú Yên đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về chủ trương biện pháp giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đều ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần giải quyết các vấn đề về việc làm, giảm nghèo, xóa nhà tạm…

Theo đó, bên cạnh các chính sách giảm nghèo của Trung ương, tỉnh Phú Yên đã ban hành các Nghị quyết thực hiện chính sách giảm nghèo từ nguồn ngân sách địa phương như: Nghị quyết về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ các thôn, buôn hoàn thành Chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao không thuộc diện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; phương tiện nghe - xem và công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về triển khai mô hình "Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo". Từ các chính sách đó, các địa phương, ngành liên quan đã tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng khó khăn, hỗ trợ cho vay vốn, kỹ thuật cho hộ nghèo phát triển sản xuất. Các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở cho hộ nghèo đều được quan tâm triển khai thực hiện hàng năm và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Nhờ thực hiện đồng bộ các chương trình, giải pháp, Phú Yên đã có nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo
Qua 8 năm (2012-2019) triển khai cho vay tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo, đã có hơn 53.550 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi với doanh số cho vay 1.356.440 triệu đồng. Cùng với đó, địa phương cũng chú trọng tổ chức được 112 lớp tập huấn về công tác khuyến nông và hướng dẫn cách làm ăn, với hơn 17.300 lượt hộ nghèo tham gia; hỗ trợ về kỹ thuật, cây, con giống cho hơn 9.290 hộ nghèo phát triển sản xuất; đào tạo nghề cho hơn 6.000 người thuộc hộ nghèo; triển khai thực hiện trên 355 mô hình phát triển sản xuất và nhân rộng giảm nghèo với hơn 6000 hộ nghèo, cận nghèo tham gia, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người nghèo; hỗ trợ xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo hơn 5.853 căn nhà; đầu tư hơn 125 công trình hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển…
Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã giúp đỡ 62 xã (19 xã miền núi đặc biệt khó khăn, 16 xã bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn, 27 xã nghèo còn khó khăn, từ năm 2017 còn 11 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và 16 xã đặc biệt khó khăn miền núi) và trên 3.000 hộ nghèo được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn tỉnh chọn, giúp đỡ, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với thế mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị và đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng của các địa phương và hộ nghèo.
Nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở từng giai đoạn được thiết kế phù hợp, có tính thống nhất, đồng bộ giữa mục tiêu và những hoạt động cụ thể của chương trình với tổng kinh phí gần 638 tỷ đồng. Góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, gắn với tiêu chí nông thôn mới. Thông qua đó tạo điều kiện để tăng thu nhập cho hộ nghèo. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, cận nghèo bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến nay tăng lên 2 lần so với cuối năm 2015. Riêng các hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, buôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi tăng gấp 1,5 lần. Qua đó, công tác giảm nghèo ở Phú Yên qua từng giai đoạn đã có những kết quả đáng kê: Đầu năm 2012, số hộ nghèo toàn tỉnh là 40.524 hộ, chiếm tỷ lệ 16,96%, đến cuối năm 2015, hộ nghèo toàn tỉnh còn 7,72%, đạt 118% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giai đoạn 2016-2018, hộ nghèo đầu năm 2016 chiếm tỷ lệ 12,62%, đến đầu năm 2019, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 15.150 hộ, chiếm tỷ lệ 5,85%, uớc cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều.
Xem