Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Các hình thức đi lao động nước ngoài hợp pháp

08/11/2019

Có 5 hình thức đi nước ngoài làm việc hợp pháp với gần 400 doanh nghiệp được cấp phép, đủ tư cách đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài. Trong 3 năm qua, mỗi năm đưa trên 100.000 người đi lao động tại các nước, cao nhất năm 2018 là 143.000 lao động, chủ yếu 4 địa bàn: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia.

 Slide1_1.JPG

Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, năm 2018 là năm thứ năm liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt ngưỡng 100.000 lao động/năm. Theo số liệu thống kê, năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 142.860 lao động (50.292 lao động nữ ) vượt 30% so với kế hoạch năm 2018 (kế hoạch năm 2018 đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài), tăng 06% so với năm 2017 (năm 2017, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 134.751 lao động).

Slide2_1.JPG

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2019 là 13.415 lao động (4.677 lao động nữ), bằng 92,2% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 10 năm 2018 là 14.548 lao động trong đó có 4.978 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản: 8.327 lao động (3.039 lao động nữ), Đài Loan: 4.216 lao động (1.527 lao động nữ), Hàn Quốc: 647 lao động (43lao động nữ), UAE: 42 lao động (02 lao động nữ), Macao: 116 lao động (65 lao động nữ) Ả rập - Xê út: 61 lao động (48 lao động nữ), UAE: 26 lao động nam (02 02 lao động nữ), và các thị trường khác.
Slide3_1.JPG
Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 118.030 lao động (40.492 lao động nữ) đạt 98% kế hoạch năm 2019, (năm 2019, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 120.000 lao động), trong đó thị trường: Nhật Bản: 61.937 lao động (223.289 lao động nữ), Đài Loan: 45.390 lao động (14.101 lao động nữ), Hàn Quốc: 6.545 lao động (447 lao động nữ), Rumania: 1.103 lao động (41 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 878 lao động (663lao động nữ), Macao: 331 (189 lao động nữ), Malaysia: 318 lao động (137 lao động nữ) và các thị trường khác.
Xem