Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ngành LĐ-TBXH tỉnh Bình Phước: Tổng kết thực hiện Giao ước thi đua năm 2018 và ký kết Giao ước thi đua năm 2019

18/04/2019

Ngày 12/04/2019 tại Trường Cao đẳng nghề Bình Phước, Khối Thi đua số 6 gồm: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trường Cao Đẳng nghề Bình Phước; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su Bình Phước; Sở Khoa học và Công nghệ; Đài phát thanh và Truyền hình Bình Phước; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Dân tộc cùng cam kết ký giao ước thi đua, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019 gắn với phương châm hành động của năm là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, với các nội dung:


1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Kế hoạch số 182/KH -UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Triển khai tổ chức công tác thi đua, khen thưởng của Khối theo đúng phương châm “Tự nguyện, công khai, công bằng, chính xác, đoàn kết và cùng phát triển”.
2. Tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của UBND tỉnh và các phong trào thi đua của cấp trên phát động, phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, với kế hoạch, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Đẩy mạnh phong trào “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”. Thực hiện có hiệu quả 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

k6.jpg

Trường Cao đẳng nghề Bình Phước trao cờ luân lưu Khối trưởng khối thi đua số 6 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, nhằm đổi mới phong cách, tác phong làm việc; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nêu cao tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Gắn kết phong trào thi đua yêu nước với Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo Kế hoạch số 3413/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh.
4. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh), xây dựng mô hình điển hình giới thiệu Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V của tỉnh năm 2020 và Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X năm 2020, thực hiện tốt việc biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhằm tạo động lực, cổ vũ mọi người phát huy hết khả năng và phẩm chất tốt đẹp của mình, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu, góp phần bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh.
5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ, kiến tạo phát triển. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế. Nâng cao hiệu quả chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 999 của Tỉnh ủy; xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng đô thị thông minh từng phần. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.
6. Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục cao đẳng, nhất là các trường ngoài công lập. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục phát triển y học cổ truyền, y tế ngoài công lập, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; phát triển hệ thống an sinh xã hội; chú trọng giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
7. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Quan tâm khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích, về chấp hành chính sách, pháp luật và quy trình, thủ tục. Việc trình khen thưởng phải đảm bảo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Xem