Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo đính chính về thông tin tuyển dụng của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm

01/10/2019

Ngày 20/8/2019 Hội đồng tuyển dụng đã đăng Thông báo số 168/TB-HĐTD ngày 21/8/2019 của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng viên chức năm 2019. Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo Bảng tổng hợp yêu cầu trình độ chuyên môn tuyển dụng, Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm xin đính chính các nội dung như sau:

 - Mã VTVL 33.2.8 có ghi các chuyên ngành được nộp hồ sơ để tham gia dự tuyển vào Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm là: “Luật Kinh tế; Quản trị doanh nghiệp; Kinh tế quản lý” nay đính chính lại là: “Luật quốc tế; Quản trị doanh nghiệp; Kinh tế quản lý”;

- Mã VTVL 33.2.5 có ghi các chuyên ngành được nộp hồ sơ để tham gia dự tuyển vào Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm là: Kinh tế, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh nay đính chính lại là: Kinh tế, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh (có chương trình về bảo hiểm);
- Mã VTVL 33.2.6 có ghi các chuyên ngành được nộp hồ sơ để tham gia dự tuyển vào Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm là: Kinh tế, tài chính, Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh nay đính chính lại là: Kinh tế tài chính, Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm;
- Mã vị trí tuyển dụng xét tuyển có ghi “Mã 33.2.2” đính chính lại là “Mã 33.2.3”;
- Yêu cầu về trình độ chuyên môn ghi là “tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành:…” nay đính chính lại là “tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành:…”
Xem