Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Làm rõ phạm vi hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

16/09/2019

Công ty Luật TNHH IPIC kiến nghị như sau: Trong hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, Công ty Luật TNHH IPIC (Sau đây gọi tắt là "IPIC") có câu hỏi mong được Quý cơ quan hướng dẫn như sau:

16.9-dich-vu-viec-lam.jpg

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định 52/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động thì phạm vi hoạt động của công ty dịch vụ việc làm gồm: “b) Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước;”.
 
Theo quy định này, nội dung tư vấn của doanh nghiệp dịch vụ việc làm đối với người lao động và người sử dụng lao động không hề bị hạn chế về phạm vi lãnh thổ Việt Nam, cụ thể là được phép tìm việc làm ngoài nước cho người lao động.
 
Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định hoạt động giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động gồm: “a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động;”.
 
Như vậy, phạm vi doanh nghiệp dịch vụ việc làm cung cấp dịch vụ tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định 52/2014/NĐ-CP và Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Nghị định 52/2014/NĐ-CP không bị hạn chế về phạm vi về lãnh thổ. Cũng theo đó người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hình thức “hợp đồng cá nhân” được quy định tại Khoản 4, Điều 6 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nói cách khác là người lao động đi làm việc ở nước ngoài không bắt buộc phải thông qua tổ chức dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 
Từ những nội dung phân tích trên, IPIC muốn hỏi Quý cơ quan rằng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ việc làm có được cung cấp dịch vụ tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 và Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Nghị định 52/2014/NĐ-CP cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức“hợp đồng cá nhân” theo quy định Khoản 4, Điều 6 Luật Người lao động Việt Nam không? Nếu không thì tại sao, căn cứ vào quy định pháp luật nào?
Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, IPIC mong muốn sớm nhận được sự hồi đáp của Quý cơ quan.
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 3519/LĐTBXH-PC trả lời doanh nghiệp như sau:
1. Nghị định số 52/2014NĐ-CP ngày 23/5/2014 là Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2012 và Luật Việc làm năm 2013 về việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
Như vậy, “người sử dụng lao động” quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/4/2014 là người sử dụng lao động được thành lập, hoạt động ở Việt Nam theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 và Luật Việc làm 2013.
 
2. Theo quy định tại điểm b Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ' thì doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được:
(1) Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước.
(2) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động.
Như vậy, hoạt động tư vấn”, “giới thiệu” việc làm quy định tại điểm b Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày | 23/5/2014 không bao gồm việc doanh nghiệp tìm kiếm việc làm ngoài nước cho người lao động để tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
 
3. Việc doanh nghiệp muốn cung ứng, giới thiệu, tuyển lao động Việt Nam cho người sử dụng lao động ở nước ngoài sử dụng thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tư vấn cho người lao động tìm việc làm ngoài nước theo hình thức hợp đồng cá nhân, và người lao động muốn đi làm việc theo hình thức này thì thực hiện theo quy định của pháp luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...
Xem