Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ trong trường hợp đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc

29/08/2019

Công ty TNHH Seedon Partners hỏi: Chúng tôi, Công ty TNHH Seedon Partners đã đăng ký nhu cầu và được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ở vị trí công việc nhà quản lý với chức danh Tổng Giám đốc. Người lao động dự kiến cho vị trí này đã được cấp giấy phép lao động cũng tại vị trí công việc nhà quản lý với chức danh Giám đốc ở một công ty khác.

8.8-ho-so-cap-giay-phep-lao-dong_1.jpg

Chúng tôi đã áp dụng Điều 10, Khoản 8, Điểm c Nghị định 11/2016/NĐ-CP về trường hợp đặc biệt để chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép lao động: “Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 5, 6 và 7 Điều này và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp”.
Tuy nhiên, khi nhân viên Công ty chúng tôi đến nộp bộ hồ sơ cấp giấy phép lao động như nói trên thì chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh từ chối với lập luận “chỉ khi trùng vị trí và chức danh thì mới được áp dụng Điều 10, Khoản 8, Điểm c Nghị định 11/2016/NĐ-CP”.
Chúng tôi đã nghiên cứu lại Điều 10, Khoản 8, Điểm c Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì không thấy có yêu cầu về việc phải trùng “chức danh” thì mới được áp dụng.
Vậy cho hỏi trong trường hợp của chúng tôi việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh từ chối áp dụng Điều 10, Khoản 8 Nghị định 11/2016/NĐ-CP cho hồ sơ của Công ty chúng tôi là đúng hay sai?
Trân trọng cảm ơn./
Vấn đề này, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 646/CVL-QLLĐ trả lời doanh nghiệp như sau:
Theo quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 10 của Nghị định số 11/2016/NĐCP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 08/10/2018 thì đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 5, 6 và 7 Điều 10 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.
Xem