Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

07/02/2014

Đây là tên cuốn sách được Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ LĐTBXH) phối hợp Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) biên soạn vừa được công bố ngày 16/01/2014.

Bìa cuốn sách "Phát triển hệ thống an sinh xã hội Việt Nam đến năm 2020"

Cuốn sách ''Phát triển hệ thống an sinh xã hội Việt Nam đến năm 2020'' nhằm giới thiệu đến bạn đọc những vấn đề chung về an sinh xã hội, nội dung cơ bản của Nghị quyết số 15-NQ/TW, các kết quả đã đạt được, những tồn tại của chính sách an sinh xã hội hiện hành và các định hướng chính sách cho giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Cuốn sách gồm hai phần là những vấn đề chung về an sinh xã hội Việt Nam hiện nay và giai đoạn đến năm 2020. Trong đó phần đầu cuốn sách cập nhật tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2013, các kết quả đã đạt được, những tồn tại của chính sách an sinh xã hội hiện hành. Phần thứ hai là các định hướng chính sách an sinh xã hội cho giai đoạn từ nay đến năm 2020. Theo đó đến năm 2020, Việt Nam sẽ cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội bao phủ toàn dân với các yêu cầu như bảo đảm việc làm, thu nhập tối thiểu; bảo hiểm, các dịch vụ xã hội, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tham gia lễ công bố sách

Đối tượng độc giả của cuốn sách là các cơ quan, cán bộ hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội; các viện nghiên cứu khoa học; các trường đại học và các bạn đọc khác quan tâm đến lĩnh vực an sinh xã hội.

Nguyễn Thị Lan Hương phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội Nguyễn Thị Lan Hương cho biết: Chính phủ Việt Nam đặt quyết tâm phát triển hệ thống an sinh xã hội phù hợp với một quốc gia có thu nhập trung bình và với các chuẩn mực quốc tế bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của con người. Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020" khẳng định đến năm 2020 cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội bao phủ toàn dân với các yêu cầu như bảo đảm để người dân có việc làm, thu nhập tối thiểu; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bảo đảm người dân tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức tối thiểu, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân.


Xem