Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quy định làm thêm giờ đối với người lao động

05/03/2013

Công ty của ông Hải Dương (hai_duong_vnn@...) làm việc 12 tiếng/ngày. Ông Dương muốn biết, thời gian làm việc như vậy có vi phạm quy định của Bộ luật Lao động không? Nếu làm thêm giờ thì tiền lương được tính như thế nào? Tiền lương thêm giờ có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Số giờ làm thêm không quá 4 giờ trong 1 ngày

Theo quy định tại Phần II, Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 3/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ thì doanh nghiệp và đơn vị có thể tổ chức cho mỗi người lao động (NLĐ) làm thêm đến 200 giờ trong một năm khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện và nguyên tắc sau:

Điều kiện làm thêm đến 200 giờ trong một năm là cần phải xử l‎ý sự cố sản xuất;‎ Giải quyết công việc cấp bách không thể trì hoãn; Xử lý‎ ‎kịp thời các mặt hàng tươi sống, công trình xây dựng và sản phẩm do yêu cầu nghiêm ngặt không thể bỏ dở được; Giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời được.

Nguyên tắc khi tổ chức làm thêm đến 200 giờ trong một năm: Phải thoả thuận với từng NLĐ làm thêm giờ bằng văn bản (theo mẫu); Số giờ làm thêm trong một ngày không quá 4 giờ; riêng đối với NLĐ làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì số giờ làm thêm trong một ngày không quá 3 giờ;

Tổng số giờ làm thêm trong một tuần không quá 16 giờ; riêng đối với NLĐ làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì tổng số giờ làm thêm trong một tuần không quá 12 giờ;

Tổng số giờ làm thêm trong 4 ngày liên tục không quá 14 giờ; riêng đối với NLĐ làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì tổng số giờ làm thêm trong 4 ngày liên tục không quá 10 giờ;

Hàng tuần, NLĐ được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể bố trí nghỉ hàng tuần thì phải bảo đảm hàng tháng có ít nhất 4 ngày nghỉ cho NLĐ.

Trong trường hợp NLĐ làm thêm trên 2 giờ trong ngày, thì trước khi làm thêm, phải bố trí cho họ được nghỉ ít nhất 30 phút tính vào giờ làm thêm;

Bố trí cho NLĐ được nghỉ hoặc nghỉ bù đủ các ngày lễ, tết, nghỉ hàng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác đúng theo qui định của pháp luật hiện hành;

Thực hiện đúng các quy định tại Điều 115, Điều 122, Điều 127 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung về việc cấm hoặc hạn chế làm thêm giờ đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người tàn tật;

Thực hiện trả lương và các chế độ khác liên quan đến làm thêm giờ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị có sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu, bao gồm sản phẩm: Dệt, may, da, giày và chế biến thuỷ sản được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, thì phải thực hiện đầy đủ các điều kiện và nguyên tắc sau:

Điều kiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm: Khi phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do yêu cầu cấp thiết của sản xuất, hoặc do tính chất thời vụ của sản xuất hoặc do yếu tố khách quan không dự liệu trước mà đã tổ chức làm thêm đến 200 giờ nhưng không thể giải quyết hết khối lượng công việc.

Nguyên tắc khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm: Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc và điều kiện giống như việc tổ chức làm thêm đến 200 giờ (nêu trên); Thoả thuận với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp, đơn vị về phương án làm thêm giờ.

Các doanh nghiệp, đơn vị khác nếu có nhu cầu làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, thì phải gửi văn bản xin phép tới các Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiền làm thêm giờ

Ðiều 61 Bộ luật Lao động (đã được bổ sung năm 2002, 2006, 2007) quy định NLĐ làm thêm giờ được trả theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

- Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

- Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%;

- Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

Nếu NLĐ được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.

Khoản thu nhập miễn thuế từ phần tiền lương làm thêm giờ

Theo quy định tại khoản 9 mục III, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân  và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì khoản thu nhập được miễn thuế là thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Đối với các vấn đề ông Hải Dương hỏi, Công ty tổ chức làm thêm giờ phải đủ điều kiện và thực hiện đúng nguyên tắc quy định tại Phần II, Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Việc trả lương khi làm thêm giờ phải thực hiện đúng quy định tại Điều 61 Bộ luật Lao động. Nếu Công ty thực hiện không đúng quy định là vi phạm.

Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ là khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Xem