Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xây dựng bộ chỉ số theo dõi đánh giá hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và xóa đói giảm nghèo

28/06/2013

Đề tài cấp Bộ “Xây dựng bộ chỉ số theo dõi đánh giá hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và xóa đói giảm nghèo” có mã số CB 2008-03-05 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội thực hiện năm 2008.


Mục tiêu nghiên cứu

            Trên cơ sở làm rõ chức năng hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và xóa đói giảm nghèo, xây dựng bộ chỉ số theo dõi và đánh giá hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và xóa đói giảm nghèo, khuyến nghị các điều kiện áp dụng và giải pháp thực hiện.

 

Những nội dung nghiên cứu cơ bản

Đề tài gồm 3 chương:

Chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo.

            - Cơ sở lý luận xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống.

            - Cơ sở thực tiễn xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống BHXH, BTXH, XĐGN.

Chương II. Thực trạng xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống BHXH, BTXH, XĐGN hiện nay và yêu cầu đặt ra đối với bộ chỉ số theo dõi, đánh giá mới.

            - Thực trạng về hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống BHXH.

            - Thực trạng về hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống BTXH.

            - Thực trạng về hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống XĐGN.

Chương III. Khuyến nghị bổ sung, hoàn thiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống BHXH, BTXH, XĐGN.

            - Định hướng bổ sung, hoàn thiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống BHXH, BTXH, XĐGN.

            - Bổ sung, hoàn thiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống BHXH, BTXH, XĐGN.

            - Khuyến nghị các điều kiện áp dụng và giải pháp thực hiện.

 

Kết quả nghiên cứu

            Đề tài đã  tiến hành nghiên cứu và khẳng định BHXH, BTXH, XĐGN là những trụ cột cơ bản của hệ thống an sinh xã hội. Một bộ chỉ số theo dõi, đánh giá toàn diện, cụ thể và khả thi sẽ góp phần hữu hiệu vào việc xây dựng, quản lý và điều hành hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội. Đề tài đã nghiên cứu và đưa ra một bộ chỉ tiêu theo dõi đánh giá phù hợp với tình hình an sinh xã hội hiện tại.

Xem