Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuyên Quang: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động

28/02/2013

Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh Tuyên Quang quan tâm. Qua đó, đã góp phần vào việc bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, thúc đẩy cho sự phát triển nền kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có trên 39 nghìn CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Trong đó, có trên 25 nghìn công nhân viên chức lao động làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và gần 14 nghìn công nhân, lao động đang làm việc ở khu vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới người lao động, hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ với những nội dung cụ thể, phù hợp. Từ năm 2009 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã ban hành 35 văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ của các tổ chức công đoàn.
Nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, việc lựa chọn các nội dung tuyên truyền được LĐLĐ tỉnh thống nhất lựa chọn những tài liệu quan trọng, có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, đặc biệt là đối tượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tuyên truyền như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Y tế, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bình đẳng giới… Năm 2012, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền về pháp luật cho gần 2 nghìn cán bộ công đoàn và công nhân lao động, cấp phát hàng chục nghìn tài liệu, tờ gấp tuyên truyền pháp luật có liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp mới thành lập tổ chức công đoàn.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các công đoàn cơ sở đã lựa chọn nội dung tuyên truyền, phổ biến tới CNVCLĐ có liên quan trực tiếp đến ngành nghề, lĩnh vực của từng cơ quan, đơn vị. Những văn bản pháp luật cũng đã  được các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ công đoàn và CNVCLĐ bằng nhiều hình thức sinh động và có nhiều đổi mới. Nhờ đó đã góp phần nâng cao chất lượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh ý thức chấp hành pháp luật cho CNVCLĐ.
Trong thời gian tới, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đội ngũ CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hướng hoạt động về cơ sở. Nhiệm vụ trước mắt LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền tốt về Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV sẽ được tổ chức trong thời gian tới, tạo đà cho sự phát triển, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt nâng cao hơn nữa hiệu quả giáo dục, tuyên tuyền trong đội ngũ CNVCLĐ.                   

 

Xem