Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cà Mau dạy nghề hướng vào mục tiêu chuyển dịch cơ cấu sản xuất.

06/01/2005

Năm 2005, tỉnh Cà Mau có kế hoạch giải quyết việc làm cho 25.000 lao động, trong đó làm việc ngoài tỉnh 5000 người, xuất khẩu lao động 700 người, tổ chức dạy nghề cho 15.000 người, nâng mức sử dụng thời gian LĐ ở nông thôn lên 80% và hạ tỷ lệ LĐ chưa có việc làm xuống còn 5%.

Tỉnh đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất ngư – nông – lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ… với tốc độ tăng trưởng GDP từ 13% trở lên nhằm tạo thêm việc làm mới cho người đến tuổi LĐ và số LĐ thất nghiệp, thiếu việc làm. Tỉnh xây dựng “Quỹ hỗ trợ việc làm – Xuất khẩu lao động” ở cơ sở để huy động mọi nguồn lực GQVL, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động. Đối với lĩnh vực dạy nghề, tỉnh tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng để đủ điều kiện tiếp nhận những dự án dạy nghề chất lượng cao; xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình của 7 trung tâm dạy nghề huyện, thành phố để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tỉnh xây dựng trung tâm dạy nghề ở hai huyện mới thành lập là Ngọc Hiển và Phú Tân, hướng công tác dạy nghề, hướng nghiệp vào mục tiêu chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong tỉnh. Tỉnh Cà Mau phấn đấu cuối năm 2005 có gần 118.000 lao động qua học nghề và đào tạo, đạt tỷ lệ 20% so với tổng số hộ toàn tỉnh, chuyển giao kỹ thuật khuyến ngư – nông – lâm cho 30.000 – 35.000 LĐ nông thôn khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao hiệu quả sản xuất. Lê Huy Hải
Xem